Moet ik een ondernemingsraad instellen?

Het is afhankelijk van het aantal medewerkers in de onderneming of er een verplichting bestaat tot het instellen van een ondernemingsraad. Een ondernemer is gehouden om een ondernemingsraad in te stellen, als er ten minste 50 medewerkers in de onderneming werkzaam zijn. Medewerkers die per week slechts een beperkt aantal uren werken worden ook meegeteld.
Het gaat om werknemers die in de onderneming werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst. Daarbij kunnen dus ook gedetacheerde medewerkers die aan derden worden uitgeleend meetellen.

Bij het tellen van het aantal medewerkers worden bepaalde medewerkers buiten beschouwing gelaten, namelijk:
• de bestuurders;
• personen die geen arbeidsovereenkomst met de ondernemer (rechtspersoon) hebben, zoals uitzendkrachten, freelancers. Zij tellen slechts dan mee, wanneer de ondernemingsraad en ondernemer hiertoe hebben besloten, waarbij het alleen gaat om personen die regelmatig in de onderneming werkzaam zijn. Worden uitzendkrachten meer dan twee jaar achter elkaar ingeleend voor werk in de onderneming, dan tellen zij wel mee;
• medewerkers die slechts in een bepaald periode (seizoen) in de onderneming werken, omdat zij niet “in de regel” in de onderneming werkzaam zijn;

Bepaalde medewerkers die feitelijk niet (meer) in de onderneming werkzaam zijn (bijv. arbeidsongeschikte medewerkers) worden wel meegeteld.

Een ondernemer met minder dan 50 medewerkers heeft de mogelijkheid om een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Hiertoe is de ondernemer verplicht als er in de onderneming ten minste 10 medewerkers werken en wanneer de meerderheid van de medewerkers dit wenst. Voor een personeelsvertegenwoordiging gelden andere regels.

De wet en cao kennen een breed scala aan medezeggenschapsrechten toe aan de werknemer, variërend van het recht op informatie tot het instemmingsrecht. Het niet in acht nemen van de medezeggenschapsrechten van uw werknemers kan vergaande consequenties hebben. Het is dan ook raadzaam om tijdig advies in te winnen van een jurist, alvorens besluiten te nemen die de medezeggenschapsrechten van uw werknemers raken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: