Waar moet ik op letten als ik een arbeidsovereenkomst sluit?

Het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is maatwerk en moet aan de wettelijke vereisten, de eventueel van toepassing zijnde cao en aan de wensen van u en uw werknemer voldoen. Belangrijke aandachtspunten zijn met name:
 
Wat voor soort overeenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd, oproepovereenkomst);
In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: de duur daarvan;
Wel of geen proeftijd?
Het aantal uren per week;
De functie-inhoud;
De hoogte van het loon en de loondoorbetaling tijdens ziekte;
Wel of geen concurrentie- of relatiebeding?
Geheimhoudingsbeding;
Boetebeding;
Pensioen;
Vakantiedagen, etc.
 
Een goed opgestelde, duidelijke arbeidsovereenkomst kan in veel gevallen toekomstige geschillen voorkomen.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke regels gelden er voor proeftijd?

Een proeftijd stelt de werkgever en de werknemer in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. De werkgever krijgt gedurende deze periode de kans om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer binnen het bedrijf past. Ook de werknemer kan gedurende de proeftijd nagaan of hij op zijn plaats zit.
 
Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De normale opzeggingsregels gelden niet. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een ontslagvergunning aan te vragen en er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Daarnaast gelden de wettelijke opzegverboden niet, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. 
 
De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De verschillende maximale duren staan in de wet opgenomen, maar daar mag bij cao van worden afgeweken. Let dus op of de geldende cao afwijkende bepalingen bevat.
 
In alle gevallen geldt dat de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk dient te zijn.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de vereisten voor een geldig concurrentiebeding?

In de wet zijn enkele vereisten te vinden voor de rechtsgeldige totstandkoming van een concurrentiebeding met een werknemer. Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen en is alleen rechtsgeldig wanneer het is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. 
 
In veel gevallen staat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf. Een concurrentiebeding dat in een CAO is opgenomen, is in beginsel niet verbindend. Ondertekent een medewerker een verklaring dat hij bekend is en instemt met de inhoud van een concurrentiebeding dat elders is opgenomen, dan kan dat voldoende zijn om gebondenheid aan te nemen. Denk aan een verwijzing naar een concurrentiebeding dat in een reglement (of cao) staat opgenomen. Onvoldoende is het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, die een reglement (of cao) van toepassing verklaart waarin een concurrentiebeding is opgenomen, zonder dat bekendheid en instemming van de medewerker met dat beding in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd en ondertekend. 
Een concurrentiebeding is alleen geldig bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij tijdelijke contracten is dit verboden, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft op grond van welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk is (aldus art. 7:653 lid 2 BW).
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mijn medewerker is ziek uit dienst gegaan en na een jaar blijkt hij nog steeds een ZW-uitkering te ontvangen. Kan ik als werkgever nu nog iets doen?

U ontvangt van de personen die bij u ziek uit dienst zijn gegaan na 1 jaar ziekte een beschikking van het UWV waarin vermeld zal staan wat de uitspraak is tijdens de zogenaamde eerstejaars beoordeling. Dit is een belangrijk moment voor u, aangezien dit kan betekenen dat de persoon wel dan niet in de ZW blijft en in de toekomst mogelijk een WIA gaat ontvangen. Beoordeel deze beschikking op juistheid en dien bezwaar in wanneer nodig.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer heeft een medewerker recht op kort verzuim?

In artikel 38 lid 1 van de CAO voor de Bouwnijverheid staat een opsomming in welke gevallen een medewerker, in afwijking van het wettelijke bepaalde, recht heeft op kort verzuim. 
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: