Wanneer kan ik een vordering bij een gerechtsdeurwaarder indienen?

Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het raadzaam nog een aanmaning te sturen, waarbij u uw debiteur in gebreke stelt. Dit is het geval indien de betaaltermijn van een nota is verstreken, dan wel wanneer u de debiteur een redelijke termijn gegeven heeft om alsnog zijn verplichting na te komen. In het geval uw debiteur een particulier of kleine ondernemer is, dient u, voor het uit handen geven van de zaak, een brief aan de debiteur te zenden waarin een laatste termijn wordt gegeven van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Tevens dient de hoogte van de bijkomende incassokosten bij het uit handen geven van de vordering te worden vermeld. Het voorgaande geldt ook in het geval uw debiteur een bedrijf is en u geen afwijkende afspraken gemaakt heeft met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten bij overeenkomst (bijv. in uw algemene voorwaarden). Op de website www.deurwaarderhelmond.nl zijn voorbeeld brieven gepubliceerd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: