Moet ik een accountantsverklaring bij mijn jaarrekening voegen?

Hiervoor moet uw onderneming aan bepaalde eisen qua omvang en inkomen voldoen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/deponeren-jaarrekening/welke-gegevens-moet-u-in-de-jaarrekening-opnemen/

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie

Bij de aankoop van een nieuwe locatie dient u allereerst kennis te nemen van het bestemmingsplan. Wat mag er wel en wat niet. Verder dient de locatie natuurlijk goed bereikbaar te zijn en over voldoende parkeermogelijkheden te beschikken. Voorts kan het belangrijk zijn een bodemonderzoek te laten verrichten en, bij de aankoop van bestaande bouw, een bouwkundig onderzoek en eventueel een asbestinventarisatie. Daarnaast zullen de fiscale aspecten goed in kaart moeten worden gebracht, dient er een goed koopcontract te worden opgesteld en zal natuurlijk de financiering (hypotheek) geregeld moeten worden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vestig ik een nieuwe hypotheek

Indien u met de bank een akkoord hebt gesloten aangaande een nieuwe bedrijfsfinanciering, zal onderdeel van de afspraken zijn het verlenen van zekerheid middels een hypotheekakte. De bank zal daartoe ene opdrachtbrief sturen naar uw notaris. Deze zal vervolgens zorgdragen voor het opstellen van de hypotheekakte, de aflossing van de bestaande financiering en het royement (doorhalen) van de oude hypotheek bij het kadaster.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is het opstellen van een testament noodzakelijk om de zaken goed te regelen na mijn overlijden.

Ja. De wet geeft weliswaar aan wie uw erfgenamen zijn als u zelf niet hebt geregeld en bevat tevens een regeling waarmee de langstlevende echtgenoot/-note verzorgd achterblijft, maar deze regeling is basaal en pakt fiscaal niet optimaal uit. U kunt middels uw eigen testament zelf precies aangeven aan wie uw nalatenschap toekomt, hoe deze verdeeld moet worden en daarbij clausules opnemen waarmee een optimaal fiscaal resultaat kan worden bereikt (zo min mogelijk erfbelasting).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat kost incasseren via de gerechtsdeurwaarder?

Bij een succesvolle incasso, verhaalt de deurwaarder de kosten veelal op de debiteur en ontvangt de klant het bedrag van zijn vordering. Het incassotraject wordt aangeboden op basis van no cure no pay.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wij hebben in ons bedrijf meerdere aandeelhouders? Moet ik iets regelen?

Ja, het is verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waar onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders worden vastgelegd ter voorkoming van conflicten in de toekomst. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het te voeren dividendbeleid, voorwaarden en afspraken bij verkoop van de aandelen, afspraken ten aanzien van stemrecht, inspanningsverplichtingen over en weer enz.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe houd ik mijn projecten in control?

Om grip te houden op de projectresultaten is het van belang financieel zicht te hebben op de voorcalculatie en dient structureel en tijdig financiële informatie ter beschikking te staan met betrekking tot de voortgang van de projecten. Door tussentijdse afstemming tussen voorcalculatie en voortgang is bijsturing nog mogelijk.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik realiseer een positief bedrijfsresultaat, maar ik heb wel een liquiditeitstekort, hoe kan dat?

Een investering komt direct ten laste van de liquiditeit. Dezelfde investering wordt door middel van jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht. Dit is één van de mogelijke oorzaken. Door inzicht in de liquiditeitsprognoses op korte en middellange termijn kunnen liquiditeitstekorten worden voorzien. Door inzicht op, en aanpassing van, de sturingsinstrumenten kan het dreigende liquiditeitstekort worden voorkomen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: