Moet ik een accountantsverklaring bij mijn jaarrekening voegen?

Hiervoor moet uw onderneming aan bepaalde eisen qua omvang en inkomen voldoen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/deponeren-jaarrekening/welke-gegevens-moet-u-in-de-jaarrekening-opnemen/

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie

Bij de aankoop van een nieuwe locatie dient u allereerst kennis te nemen van het bestemmingsplan. Wat mag er wel en wat niet. Verder dient de locatie natuurlijk goed bereikbaar te zijn en over voldoende parkeermogelijkheden te beschikken. Voorts kan het belangrijk zijn een bodemonderzoek te laten verrichten en, bij de aankoop van bestaande bouw, een bouwkundig onderzoek en eventueel een asbestinventarisatie. Daarnaast zullen de fiscale aspecten goed in kaart moeten worden gebracht, dient er een goed koopcontract te worden opgesteld en zal natuurlijk de financiering (hypotheek) geregeld moeten worden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vestig ik een nieuwe hypotheek

Indien u met de bank een akkoord hebt gesloten aangaande een nieuwe bedrijfsfinanciering, zal onderdeel van de afspraken zijn het verlenen van zekerheid middels een hypotheekakte. De bank zal daartoe ene opdrachtbrief sturen naar uw notaris. Deze zal vervolgens zorgdragen voor het opstellen van de hypotheekakte, de aflossing van de bestaande financiering en het royement (doorhalen) van de oude hypotheek bij het kadaster.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is het opstellen van een testament noodzakelijk om de zaken goed te regelen na mijn overlijden.

Ja. De wet geeft weliswaar aan wie uw erfgenamen zijn als u zelf niet hebt geregeld en bevat tevens een regeling waarmee de langstlevende echtgenoot/-note verzorgd achterblijft, maar deze regeling is basaal en pakt fiscaal niet optimaal uit. U kunt middels uw eigen testament zelf precies aangeven aan wie uw nalatenschap toekomt, hoe deze verdeeld moet worden en daarbij clausules opnemen waarmee een optimaal fiscaal resultaat kan worden bereikt (zo min mogelijk erfbelasting).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wordt vererving van mijn onderneming belast met erfbelasting?

In beginsel wel. De Successiewet bevat thans echter nog de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfacililiteiten, waarmee bereikt kan worden dat een actieve onderneming tegen geen of zo min mogelijk erfbelasting kan overgaan.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarom met een vordering naar een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een door de overheid benoemde ambtenaar. Hij is de enige in Nederland die ambtshandelingen ten behoeve van het innen van vorderingen mag uitvoeren, zoals dagvaarden en het leggen van beslag. Waar andere incassodiensten niet verder kunnen gaan met een incassotraject, gaat de gerechtsdeurwaarder juist wél door, om voor u het uiterste resultaat te bereiken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat kost incasseren via de gerechtsdeurwaarder?

Bij een succesvolle incasso, verhaalt de deurwaarder de kosten veelal op de debiteur en ontvangt de klant het bedrag van zijn vordering. Het incassotraject wordt aangeboden op basis van no cure no pay.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe geef ik een vordering uit handen?

Op voormelde site, www.deurwaarderhelmond.nl, vindt u een incassoformulier, met welk u uw vordering digitaal kunt indienen. Daarbij wordt u verzocht alle relevante gegevens, zoals onbetaald gebleven facturen, uw algemene voorwaarden, contracten/offertes, correspondentie, aan te leveren. Ook als u bekend bent met een eventueel verweer van de debiteur vernemen wij dat graag. Het zou zonde zijn als terecht verweer pas later in het incassotraject aan de orde komt. Dan bestaat de kans dat u voor de kosten opdraait

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een incassozaak is soms best ingewikkeld. Hoe weet ik waar ik aan toe ben?

Een incassozaak kan juridisch ingewikkeld zijn. De deurwaarder is specialist op gebied van incasso, juridische adviezen en procedures. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het incasseren van uw vordering. Uiteraard wordt u geholpen bij het nemen van lastige beslissingen en wanneer nodig wordt u de nodige juridische ondersteuning geboden. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan ik direct beslag laten leggen op het vermogen of inkomen van een debiteur?

Beslaglegging kan pas indien u een vonnis op de debiteur heeft. Dit verkrijgt u door uw vordering aan de rechter voor te leggen. De deurwaarder draagt zorg voor het dagvaarden van de debiteur. Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen, verkrijgt u het vonnis, waarmee de deurwaarder verder kan gaan werken.

Indien u een grote vordering heeft en u wilt vermogen van de debiteur zeker stellen, kan er aan de rechter toestemming worden gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag. Er wordt dan beslag gelegd voordat u een vonnis heeft.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe lang duurt het voordat een zaak tot een rechtsprocedure komt?

Dat is afhankelijk van hoe snel de deurwaarder kan werken. Dat wordt bepaald door de volledigheid van uw dossier, uw debiteur op het opgegeven adres woont of uw debiteur verweer voert en hoe snel u reageert op een eventueel verweer. Als alles goed gaat kan een debiteur na twee sommaties van ons gedagvaard worden. In principe dus al na twee weken nadat u de zaak bij ons heeft aangeleverd. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ook meer stappen nemen in het incassotraject nemen, om nog vóór de rechtsprocedure tot een oplossing te komen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is mijn huidige financieringsstructuur voor verbetering vatbaar?

Om een goed antwoord te geven op deze vraag is het van belang dat u bepaald waar u momenteel staat en waar u naar toe wilt. Pas als uw plannen concreet zijn kan bepaald worden of uw huidige financieringsstructuur deze plannen mogelijk maakt of dat deze aanpassingen in behoeven.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe krijgt u actueel inzicht in uw liquiditeiten?

Door maandelijks uw realisatie af te zetten tegen uw plannen krijgt u zicht op of u op  koers ligt met uw plannen. Door vervolgens uw liquiditeitsprognose aan te passen aan de actualiteit krijgt u zicht op de ontwikkeling van de liquiditeit in de komende maanden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wie helpt u om in control te komen?

De huidige tijd eist dat u snel reageert en kort op de bal speelt, het is dan ook van groot belang dat u continue op de hoogte bent van uw performance en zicht hebt op de realisatie van uw plannen alsmede de ontwikkeling van uw liquiditeit. Is uw huidige personele bezetting in staat u deze ‘spiegel’ voor te houden of heeft u hierbij behoefte aan een externe partner die zowel uw privé als zakelijke belangen bewaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wij hebben in ons bedrijf meerdere aandeelhouders? Moet ik iets regelen?

Ja, het is verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waar onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders worden vastgelegd ter voorkoming van conflicten in de toekomst. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het te voeren dividendbeleid, voorwaarden en afspraken bij verkoop van de aandelen, afspraken ten aanzien van stemrecht, inspanningsverplichtingen over en weer enz.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe houd ik mijn projecten in control?

Om grip te houden op de projectresultaten is het van belang financieel zicht te hebben op de voorcalculatie en dient structureel en tijdig financiële informatie ter beschikking te staan met betrekking tot de voortgang van de projecten. Door tussentijdse afstemming tussen voorcalculatie en voortgang is bijsturing nog mogelijk.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik realiseer een positief bedrijfsresultaat, maar ik heb wel een liquiditeitstekort, hoe kan dat?

Een investering komt direct ten laste van de liquiditeit. Dezelfde investering wordt door middel van jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht. Dit is één van de mogelijke oorzaken. Door inzicht in de liquiditeitsprognoses op korte en middellange termijn kunnen liquiditeitstekorten worden voorzien. Door inzicht op, en aanpassing van, de sturingsinstrumenten kan het dreigende liquiditeitstekort worden voorkomen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: