Waar vind ik een overzicht van landelijke en lokale subsidie initiatieven en mogelijkheden?

MKB Subsidies Nederland maakt het pad van subsidieregelingen in de bouw begaanbaar zonder dat de ondernemer hier al te veel tijd aan kwijt is. Lees meer op www.mkbsubsidiesnederland.nl/subsidies-in-de-bouw. Of maakt u gebruik van de subsidiewijzer van Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken via www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kunnen wij leerling werknemers in dienst nemen voor de contractduur van een jaar?

Wanneer u een jeugdige werknemer in dienst neemt met een leerwerkovereenkomst (leerwerktraject) dan bent u verplicht de werknemer in dienst te houden voor de duur van de opleiding. Doorgaans duren de opleidingen 2 jaar. U gaat dus een arbeidscontract aan voor 2 jaar. Artikel 59a van de cao voor de bouwnijverheid is van toepassing, die bepaling kunt u overnemen in de overeenkomst.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan ik mij beter profileren in de markt?

Marketing is het middel voor bedrijven in de bouw om zich te onderscheiden van de concurrentie en de marges op projecten te vergroten. De interessante publicatie ‘Marketing in de Bouw’ biedt hiervoor de juiste handvatten. Download de publicatie door ‘marketing’ in te voeren in de zoekbalk van http://www.debouwvernieuwt.nl.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Moet er een vergunning aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting?

Ja, behalve voor tijdelijke bouwketen. De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning is gewijzigd in 2012. De nieuwe wet Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is per 1 oktober 2010 ingevoerd. Leveranciers zullen u graag helpen met het aanvragen van een vergunning.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Zijn er alternatieven voor bancaire financiering?

Ja, investeerders zoals particulieren, zorginstellingen of anderen, die niet willen beleggen op de beurs maar in vastgoed kunnen onder randvoorwaarden een goed alternatief vormen, evenals fondsen bij participatiemaatschappijen, kredietunies en vormen van crowd funding, zo mogelijk internationaal.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Moet ik een accountantsverklaring bij mijn jaarrekening voegen?

Hiervoor moet uw onderneming aan bepaalde eisen qua omvang en inkomen voldoen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/deponeren-jaarrekening/welke-gegevens-moet-u-in-de-jaarrekening-opnemen/

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is er een onderscheid tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?

Ja. Een verantwoordelijk persoon heeft de rechtsplicht (= wettelijke verplichting) iets te doen of na te laten; een aansprakelijk persoon is degene die, als de rechtsplicht niet wordt nageleefd via het strafrechtelijk traject of via het bestuurlijk traject vervolgd kan worden en/of civielrechtelijk verplicht kan worden schade te vergoeden. De verantwoordelijke persoon is niet altijd de aansprakelijke persoon.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie en is sinds 1 januari 1994 een voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers) verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wie kan mij passend adviseren over bedrijfsovername?

Bepaal waarvoor u een adviseur nodig heeft. Misschien wilt u alleen advies bij het opstellen van een contract, of wilt u hulp bij het bepalen van de waarde van uw onderneming of bedrijfspand. Een adviseur kan met u de grote lijnen van de overdracht uitzetten en u bij de uitvoering in detail bijstaan. Een accountant analyseert uw financiële gegevens, zoals uw jaarrekening, en kan u helpen bij de waardebepaling. Een overdrachtspecialist helpt u om een koper te vinden, legt contacten, voert onderhandelingsgesprekken en sluit de deal. Een jurist adviseert over contracten en stelt een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en verkoopcontract voor u op. Een notaris tenslotte is verplicht bij de overdracht van een bv en nv. Hij adviseert u over erf- en familierecht en kan adviseren over contracten.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe lang duurt het rondmaken van de (ver)koop?

De duur van de overdracht is afhankelijk van afspraken die de verkoper en koper met elkaar maken, de tijd die de koper nodig heeft om ingewerkt te worden en de maatregelen in de voorbereidingsfase die genomen moeten worden (waaronder verkoopklaar maken). Al met al valt te denken aan een periode tussen de 6 maanden en 6 jaar.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat houdt Lean bouwen precies in en wat zijn de voordelen?

Lean bouwen betekent vooral het voorkomen van vertragingen en onnodige productie en processen die uiteindelijk geen waarde toevoegen voor de klant. Door activiteiten beter op elkaar af te stemmen, worden doorlooptijden gereduceerd, voorraden gehalveerd en faalkosten verlaagd. Het leidt ook tot productinnovaties en verbeteringen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan mijn bedrijf voordeel behalen met automatisering?

De automatiseringsgraad in de bouwsector is sterk toegenomen. Inmiddels is 85% van de softwarepakketten op de markt een totaaloplossing. Dat wil zeggen dat het voldoende functionaliteit bezit om de gehele bedrijfsvoering te ondersteunen; middels slimme software werkt u efficiënt, klantgericht en hebt u altijd overzicht. Het vermindert kosten en geeft grip op bedrijfsprocessen. Verregaande versmelting van de juiste software met bedrijfsprocessen én communicatie over de organisatie heen met o.a. toeleveranciers, is de volgende stap. Deze verbinding heeft tot gevolg dat dienstverlening verbetert, kosten verder verlagen en er toegang ontstaat tot nieuwe kanalen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik wil een bedrijf starten binnen de bouwsector. Met welke instanties en procedures krijg ik te maken?

Er is een flink aantal zaken waarmee u rekening dient te houden als u een eigen bedirjf wilt starten, van administratie tot belastingdienst, personeel, marketing, juridische zaken, rechten en plichten en algemene voorwaarden. Diverse stappenplannen en websites kunnen hierbij ondersteunen. Kijk bijvoorbeeld eens op: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/stappenplan/bedrijf-starten http://www.startbedrijf.nl/

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Met welke soorten verzekeringen moet ik rekening houden?

Er zijn meerdere soorten die schade aan, door of tijdens de bouw dekken. U kunt denken aan de Constructie All Risks Verzekering (CAR), gewone aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Deze verzekering is voor een aantal beroepsgroepen verplicht, zoals voor: advocaten, notarissen, architecten (BNA) en accountants (RA en AA).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar kan ik vragen stellen over aanbestedingsregelgeving?

U kunt uw vragen over (Europees) aanbesteden stellen bij de volgende overheidsorganisaties:

PIANOo (voor aanbesteders)
Europa Decentraal (voor decentrale overheden)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (voor gemeenten)
Ministerie van Economische Zaken (wet- en regelgeving)
TenderNed (digitaal aanbesteden)

Meer weten over de nieuwe aanbestedingsregels? Ga naar PIANOo

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mijn bouwbedrijf neemt deel aan het internationale handelsverkeer. Waar moet ik allemaal op letten?

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. De AEO-status geeft voordelen in het internationale handelsverkeer. In het Informatieblad Authorised Economic Operator (AEO) staan veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld over de aanvraag van het certificaat. http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/infoblad_author_econom_op_aeo_do3021z1pl.pdf

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Voor welke activiteiten is VCA bedoeld en is het wettelijk verplicht?

VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan een ZZP-er VCA-gecertificeerd worden?

Nee, voor een zzp’er is het in de praktijk niet haalbaar om aan alle eisen van de VCA te voldoen. Wel kan een VCA-gecertificeerd bedrijf onder bepaalde voorwaarden een zzp’er inhuren als onderaannemer.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat moet ik weten over ISO-certificering?

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend. Meer weten over ISO? Bezoek de website www.isoregister.nl

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik zie kansen voor mijn bedrijf in het buitenland. Zijn er mogelijkheden voor subsidie?

Die zijn er. Met de subsidiewijzer van Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, krijgt u snel een overzicht van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor de regeling Finance for International Business (FIB). Lees meer op http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Met welke eisen ten aanzien van de inrichting van de bouwplaats moet ik allemaal rekening houden?

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Taai om te lezen, maar alle voorschriften zijn te lezen via http://www.bouwbesluitonline.nl. Schakel een deskundige om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen kunt u gebruik maken van hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan de staat iets betekenen in het financieren van mijn bouwplannen?

Ja, dat kan middels de zogenaamde GO (Garantie Ondernemingsfinanciering). Hiermee kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen, waardoor het risico op te verstrekken bedrijfsfinanciering voor de bank kleiner wordt en er meer mogelijkheden zijn om geld uit te lenen. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. Lees alles over de GO op http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2013/10/Folder%20Garantie%20Ondernemingsfinanciering.pdf.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vind ik flexibel personeel voor bouw-, en technische sector?

HR-Groep is hét bemiddelingsbureau in uw regio voor bouw-, en technisch personeel.
 
Wij, als HR-Groep, specialiseren ons door focus. Naar ons inzicht moet je alleen doen waar je goed in bent. Voor ons betekend dat focus op de bouw-, en technische branche.
 
HR-Groep, met vestigingen in Eindhoven en Tilburg verzorgt reeds 5 jaar flexibel personeel voor een groot deel van de bouw-, en technische bedrijven in de regio Brabant en steeds verder daarbuiten. 
 
De identiteit van HR-Groep is gebaseerd op een toegankelijke en mensgerichte visie. Deze komt terug in onze vijf kernwaarden: no nonsens, vakmanschap, transparant, innovatief en betrouwbaar. 
 
Wanneer u op zoek bent naar een bemiddelingsbureau zijn 2 dingen van bijzonder belang. 
 • De uitzendkracht moet voldoen aan de door u gestelde eisen.
 • De overeenkomst moet wettelijk in orde zijn, zonder enige risico’s aan uw zijde.
 
Bij HR-Groep bent u voor beide aan het juiste adres.
 
Door de samenstelling van ons team kunnen wij u te allen tijde voorzien van de juiste arbeidskracht. De mensen welke bij ons werken zijn al lange tijd actief in de Bouw- en Technische branche of zijn daar zelf in werkzaam geweest. Wij spreken dezelfde taal en begrijpen uw aanvraag als geen ander. 
 
HR-Groep bemiddeld in zowel uitzendkrachten als zzp’ers. Beide doelgroepen hebben hun eigen voordelen. 
Door onze regionale focus heeft u altijd vakmensen uit uw regio. Dit werk prettig en biedt tevens voordelen op reiskosten en reistijd. 
Bij HR-Groep heeft u 1 aanspreekpunt waardoor uw contactpersoon u en uw bedrijf kent. Dit is zeer belangrijk om de kwaliteit hoog te houden. 
 
HR-Groep is NEN-4400-1 gecertificeerd en lid van SNA. (Stichting Normering Uitzendbureaus) Dit geeft u de zekerheid welke u mag verwachten. 
Tevens is HR-Groep ingeschreven onder SBI code 78201 (uitzendbureaus) en overleggen wij altijd de meest recente Verklaring Betalingsgedrag. 
Wij bieden u alle mogelijke zekerheden, op elk moment dat u daar om vraagt. 

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de voordelen van het inlenen van personeel?

Het inlenen van personeel kan een uitkomst zijn op verschillende vraagstukken.
 
Denk hierbij aan het opvangen van piekdrukte, het vervangen van een zieke medewerker of om ervoor te zorgen dat uw organisatie flexibel blijft. 
Op die manier kan uw bedrijf beter anticiperen op de huidige markt en maakt u het mogelijk om de personeelskosten aan te passen aan uw werkvoorraad.
 
Daarnaast kan het inlenen van personeel u vrijwaren van een aantal risico’s en verminderd het de administratieve druk binnen uw organisatie.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Samenwerken met zzp’ers, waar moet ik op letten?

Het inzetten van zzp’ers op uw projecten kan een groot voordeel opleveren. 
Zo heeft u een vakman met eigen vervoer en gereedschappen. Dat werkt prettig en verminderd uw onkosten. 
 
Het samenwerken met zzp’ers wordt steeds meer gedaan. Daarom is het belangrijk dat we weten welke aandachtspunten hieraan verbonden zijn. Alvorens met een zzp’er samen te gaan werken raden wij u ten zeerste aan om de volgende bescheiden in bezit te krijgen alvorens de samenwerking te starten.
 • Kopie KvK formulier
 • Kopie VAR- WUO  (Verklaring Arbeids Relatie Winst uit Onderneming)
 • Deze verklaring is een manier om uzelf te verzekeren van het feit dat u te maken heeft met een zelfstandig ondernemer en dus geen loonheffingen hoeft af te dragen.
 • Zorg altijd dat de werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die op uw project dienen te worden uitgevoerd.
 • Kopie ID bewijs
 • Eventueel kopie VCA
 
Een zzp’er dient minimaal 3 opdrachtgevers per jaar te hebben om voor de belastingdienst te worden aangemerkt als zelfstandige. Dit is de verantwoordelijkheid voor de zzp’er. Toch kunnen we hierbij helpen.
 
HR-Groep is als een van de eerste in Nederland gestart met het bemiddelen van zzp’er op grote schaal. Hiervoor is uitvoerig overleg geweest met de Belastingdienst en zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
 
Wij kunnen ook optreden als intermediair op de volgende vlakken;
 • U zoekt een zzp’er. Wij verzorgen de aanvraag en de bemiddeling en sturen u alle documenten voor de bemiddeling toe. 
 • U heeft een zzp’er welke nog opdrachtgevers nodig heeft. Hiervoor bieden wij een payroll constructie aan.
 • U wilt alle administratie omtrent zzp’ers uitbesteden. Dit biedt veel voordelen. U of uw medewerker houdt tijd over voor andere werkzaamheden, wij verzorgen de juiste documenten en beheren dit voor u, wij doen de voorfinanciering en uitbetalingen aan de zzp’ers. U krijgt dan een verzamelfactuur. Wel zo gemakkelijk toch?
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Klopt het dat banken geen financieringen meer verstrekken?

Banken verstrekken nog steeds financieringen bij goed opgezette financieringsplannen. Wel zijn de banken terughoudend, vanwege hun eigen financiële positie en vanwege het feit dat veel bedrijven financiële problemen hebben.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waaraan moet een goede financieringsaanvraag of aanbod aan een investeerder voldoen?

De volgende gegevens zijn van groot belang bij het verkrijgen van een financiering of het vinden van een investeerder in uw bedrijf:
 
a. Is er vertrouwen in de ondernemer op zich;
b. Is er voldoende geldstroom (cashflow), om rente (of dividend) en aflossingen te kunnen betalen;
c. Wordt er winst gemaakt;
d. Zijn er voldoende zekerheden, om bij tegenvallende resultaten en/ of geldstroom, toch de financier te kunnen betalen;
e. Zijn de uitgangspunten in het business plan voldoende onderbouwd.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het aangaan van een samenwerking met een andere ondernemer?

Het is belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk de volgende zaken vooraf te regelen:
 
a. Hoeveel geld steekt ieder erin en wat is het gewenst rendement en aflossingsschema;
b. Hoeveel arbeid stopt iedere participant erin;
c. Wanneer en hoe ziet men de beëindiging van de samenwerking;
d. Wat te doen om conflicten op te lossen op zodanige manier, dat er zo weinig mogelijk schade voor ieder uit voortvloeit;
e. Afspraken over concurrentie en werken voor andere partijen.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten bij bedrijfsopvolging binnen de familie?

De volgende aspecten zijn belangrijk voor een succesvolle opvolging:
 
a. Neem voldoende tijd om uw opvolger in te werken en het bedrijf verkoopklaar te maken. Indien mogelijk, is een voorbereidingstijd van 5 tot 6 jaren ideaal;
b. Stel vast of de beoogd opvolger capabel en gemotiveerd is om het bedrijf succesvol voort te zetten;
c.  Zorg voor acceptatie van de opvolger binnen het bedrijf en bij de klanten en relaties;
d. Zorg voor een bedrijf dat gezond en in balans is op het gebied van klantenopbouw, organisatie, product/ dienst, personeelsopbouw, financiën;
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarom met een vordering naar een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een door de overheid benoemde ambtenaar. Hij is de enige in Nederland die ambtshandelingen ten behoeve van het innen van vorderingen mag uitvoeren, zoals dagvaarden en het leggen van beslag. Waar andere incassodiensten niet verder kunnen gaan met een incassotraject, gaat de gerechtsdeurwaarder juist wél door, om voor u het uiterste resultaat te bereiken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat kost incasseren via de gerechtsdeurwaarder?

Bij een succesvolle incasso, verhaalt de deurwaarder de kosten veelal op de debiteur en ontvangt de klant het bedrag van zijn vordering. Het incassotraject wordt aangeboden op basis van no cure no pay.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer kan ik een vordering bij een gerechtsdeurwaarder indienen?

Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het raadzaam nog een aanmaning te sturen, waarbij u uw debiteur in gebreke stelt. Dit is het geval indien de betaaltermijn van een nota is verstreken, dan wel wanneer u de debiteur een redelijke termijn gegeven heeft om alsnog zijn verplichting na te komen. In het geval uw debiteur een particulier of kleine ondernemer is, dient u, voor het uit handen geven van de zaak, een brief aan de debiteur te zenden waarin een laatste termijn wordt gegeven van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Tevens dient de hoogte van de bijkomende incassokosten bij het uit handen geven van de vordering te worden vermeld. Het voorgaande geldt ook in het geval uw debiteur een bedrijf is en u geen afwijkende afspraken gemaakt heeft met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten bij overeenkomst (bijv. in uw algemene voorwaarden). Op de website www.deurwaarderhelmond.nl zijn voorbeeld brieven gepubliceerd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe geef ik een vordering uit handen?

Op voormelde site, www.deurwaarderhelmond.nl, vindt u een incassoformulier, met welk u uw vordering digitaal kunt indienen. Daarbij wordt u verzocht alle relevante gegevens, zoals onbetaald gebleven facturen, uw algemene voorwaarden, contracten/offertes, correspondentie, aan te leveren. Ook als u bekend bent met een eventueel verweer van de debiteur vernemen wij dat graag. Het zou zonde zijn als terecht verweer pas later in het incassotraject aan de orde komt. Dan bestaat de kans dat u voor de kosten opdraait

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een incassozaak is soms best ingewikkeld. Hoe weet ik waar ik aan toe ben?

Een incassozaak kan juridisch ingewikkeld zijn. De deurwaarder is specialist op gebied van incasso, juridische adviezen en procedures. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het incasseren van uw vordering. Uiteraard wordt u geholpen bij het nemen van lastige beslissingen en wanneer nodig wordt u de nodige juridische ondersteuning geboden. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan ik direct beslag laten leggen op het vermogen of inkomen van een debiteur?

Beslaglegging kan pas indien u een vonnis op de debiteur heeft. Dit verkrijgt u door uw vordering aan de rechter voor te leggen. De deurwaarder draagt zorg voor het dagvaarden van de debiteur. Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen, verkrijgt u het vonnis, waarmee de deurwaarder verder kan gaan werken.

Indien u een grote vordering heeft en u wilt vermogen van de debiteur zeker stellen, kan er aan de rechter toestemming worden gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag. Er wordt dan beslag gelegd voordat u een vonnis heeft.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe lang duurt het voordat een zaak tot een rechtsprocedure komt?

Dat is afhankelijk van hoe snel de deurwaarder kan werken. Dat wordt bepaald door de volledigheid van uw dossier, uw debiteur op het opgegeven adres woont of uw debiteur verweer voert en hoe snel u reageert op een eventueel verweer. Als alles goed gaat kan een debiteur na twee sommaties van ons gedagvaard worden. In principe dus al na twee weken nadat u de zaak bij ons heeft aangeleverd. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ook meer stappen nemen in het incassotraject nemen, om nog vóór de rechtsprocedure tot een oplossing te komen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat moet ik doen als ik twijfels heb over een door de opdrachtgever voorgeschreven uitvoeringsmethode en verwacht dat de kans op schade aannemelijk is?

Goed huisvaderschap geldt vanzelfsprekend ook hier. Goed huisvaderschap is een juridisch principe dat er van uit gaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt, die alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Als ik uitsluitend traditionele werken aanneem, kan ik dan evengoed aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in het ontwerp?

Ja, namelijk bij het aanbieden en uitvoeren van alternatieven, het niet voldoen aan de waarschuwingsplicht uit de UAV en bij bouwteams. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe weet ik of mijn verzekeringen voldoen aan de bepalingen die in de verzekeringsparagraaf van het bestek zijn opgenomen?

Het lezen van dergelijke paragrafen en het beoordelen van polis- en dekkingsvoorwaarden, betreft specialistisch werk. Voor absolute zekerheid is het dan ook raadzaam uw verzekeringsadviseur te raadplegen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik hoorde over nieuwe regelgeving omtrent Brandregres. Wat is dit en moet ik het verzekerde bedrag op mijn aansprakelijkheidsverzekering (AVB) verhogen?

Tot 1.1.2014 konden brandverzekeraars schades op veroorzakers verhalen tot een bedrag van maximaal € 500.000,-. en werden schadebedragen onder de € 2.500,- niet verhaald. Beide afspraken zijn vervallen per 1 januari 2014. Brandverzekeraars kunnen vanaf dat moment dus meer en grotere schades verhalen op de veroorzakers. Het is goed de verzekerde som op uw AVB te controleren en te beoordelen of dit nog aansluit bij uw risico’s? Verhogen van de verzekerde som kan raadzaam zijn. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik zet met regelmaat ZZP-ers in bij mijn opdrachten. Ben ik verantwoordelijk voor eventuele schade die zij tijdens een klus oplopen?

Dat is goed mogelijk. Wanneer er sprake is van een situatie waarbij u dezelfde persoon voor meerdere klussen doorlopend gedurende het jaar inzet (bijv. op basis van uren-registratie), kan er sprake zijn van verkapt werkgeverschap. Zodra u als werkgever wordt gezien, horen hier ook de bijbehorende verantwoordelijkheden bij (denk aan de Ongevallenverzekering, 1e 2 jaar loondoorbetalingsplicht, re-integratie verplichtingen, en dergelijke.)

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik hoor veel over de flexibilisering van de ziektewet. En het uitkleden van de sociale zekerheid in Nederland. Maar wat betekent dit nu concreet voor mij?

De werkgever wordt meer en meer financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van zieke werknemers. Naast de vergrijzing en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid, vraagt dat om meer betrokkenheid van u als werkgever bij werknemers die bij u in dienst zijn. Maar ook van werknemers die inmiddels uit dienst zijn. Uw bedrijfsprocessen, de samenwerking met het UWV en bijvoorbeeld afspraken met arbodiensten en –artsen, zullen mogelijk moeten worden aangepast. Laat u hierover goed adviseren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Als een medewerker ziek is op een collectieve roostervrije dag , komt die dag dan te vervallen?

Wanneer een medewerker ziek is op een collectief vastgestelde roostervrije dag, dan mag die dag komen te vervallen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een werknemer is al twee jaar ziek; kan ik hij ontslagen worden?

Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV.  UWV toetst op Poortwachter en kijkt of u genoeg gedaan heeft om de medewerker te re-integreren. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Loonsanctie.

UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als  ze van mening zijn dat de werkgever niet voldoende gedaan heeft aan re-integratieverplichtingen. De sanctie is geregeld in art.25 lid 9 WIA.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Percentage loondoorbetaling in derde ziektejaar na loonsanctie

Als men de diverse wetsartikelen erop na slaat blijkt dat de werkgever 70% van het overeengekomen loon moet doorbetalen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke dagen dient de medewerker in te zetten om tot een vierdaagse werkweek te komen?

Om tot een vierdaagse werkweek te komen, kan de medewerker gebruik maken van de volgende dagen:
wettelijke vakantiedagen
bovenwettelijke vakantiedagen
seniorendagen
roostervrije dagen (incl. scholingsdagen voor bouwplaatsmedewerkers)
ook inzet van betaalde feestdagen
          
Denk wel aan recht op 3 weken aaneengesloten zomervakantie.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer heeft een medewerker recht op kort verzuim?

In artikel 38 lid 1 van de CAO voor de Bouwnijverheid staat een opsomming in welke gevallen een medewerker, in afwijking van het wettelijke bepaalde, recht heeft op kort verzuim. 
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van BouwEnergie.nl?

Nee, gebruik van ons platform is gratis. U wordt alleen belast met de kosten voor de werkelijke verbruiken op de aansluitingen tegen lage tarieven. Dit verrekenen wij achteraf per maand zodat u een goed overzicht houdt op de werkelijke kosten.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ben ik als gebruiker verplicht om een contract aan te gaan met BouwEnergie.nl?

Om alle aansluitingen onder te kunnen brengen op het platform is het verplicht een raamovereenkomst met ons aan te gaan. Dit zonder verdere verplichtingen. Het gaat daarin puur over de levering van onze diensten aan u als bouwonderneming. Er zijn geen minimale afnameverplichtingen en er is ook geen contractduur.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is het ook mogelijk dat jullie de aanvraag voor de aansluitingen bij de netbeheerders verzorgen?

Ja dat is mogelijk! Wij werken hiervoor samen met onze partner Regelmijnaansluiting.nl. Zij zijn dé specialist en ontzorgen u tegen een kleine vergoeding. Hier op de website, of wanneer u bent ingelogd op het platform, kunt u een aanvraagformulier invullen en versturen. Onze partner neemt vervolgens direct contact met u op om alles met u af te stemmen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mogen alleen tijdelijke aansluitingen worden ingevoerd of ook de definitieve aansluitingen?

U kunt op BouwEnergie.nl zowel tijdelijke als definitieve aansluitingen actief maken. Wanneer de laatste fase van de bouw bereikt, is het vaak handig de definitieve aansluitingen voor een korte periode actief te hebben. Dit voor gebruik in het pand zelf. Denk bijvoorbeeld aan het droogstoken van het stucwerk of het aansluiten van een bouwlamp. U kunt ze op het platform simpel actief maken en later weer afmelden. Wij rekenen geen aparte leegstand-fee!

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Voor welke trainingen kunnen wij terecht bij Bekensteyn Training & Coaching?

Trainingen op het gebied van mens, gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Anders gezegd: trainingen die soft-skills versterken, waardoor mensen zowel in hun werk als privé meer beter functioneren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik zie de training die ik zoek niet tussen jullie aanbod staan. Wat dan?

Het aanbod op onze website geeft u een beeld van onze thema’s en trainingen die eerder door ons zijn uitgevoerd. Omdat wij echt maatwerk leveren en inspelen op specifieke opleidingsvragen is deze lijst nooit compleet. Komt u het thema of onderwerp van uw vraag in ons aanbod niet tegen? Neem dan contact met ons op; wij gaan graag met u in gesprek om tot een passende training te komen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe weet ik waaraan ik precies met mijn team moet werken?

Bekensteyn Training & Coaching heeft de teamontwikkelingsmeter ontwikkeld, een speciale tool waarmee u snel inzicht krijgt op welk aandachtsgebied ontwikkelkansen liggen. Met het gebruik van de bijbehorende ‘Toolbox’, putten wij uit een groot scala aan thema’s met bijbehorende werkvormen om uw team snel en doeltreffend te laten groeien.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Onze mensen zijn moeilijk vrij te maken. Is het ook mogelijk een training te geven van een dagdeel?

Wij zijn er geen voorstander van om een complete training, vaak ook nog op een nieuw thema, te geven in een dagdeel. Wij organiseren workshops die in een dagdeel gegeven kunnen worden met onderdelen uit diverse bestaande trainingen. Workshops zijn luchtig en praktisch van aard en zoomen direct in op de actualiteit.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat kunnen jullie betekenen als iemand een individuele trainingsvraag heeft?

Het is altijd mogelijk een training te verzorgen voor een enkel persoon. Zo’n training wordt afgestemd op persoonlijke behoeften en valt bij ons onder ‘individuele coaching’. Daarbij is het mogelijk verschillende onderwerpen op elkaar te laten aansluiten. Op die manier komen we snel en effectief bij de kern van de trainingsvraag en kunnen we ook een verdiepingsslag maken.      

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ons bedrijf levert een speciaal product en heeft veel gespecialiseerde werknemers met verschillende functieprofielen in dienst. Wat levert een training ons bedrijf op?

Bekensteyn Training & Coaching houdt te allen tijde rekening met kansen, mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten van medewerker en organisatie. Trainingen zijn afgestemd op de context waarbinnen de organisatie acteert en houden rekening met een instapniveau waarop diverse functies moeiteloos kunnen aansluiten. Voorkennis voor onze trainingen is niet vereist; die kennis hebben deelnemers hun leven lang al opgedaan…

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is jullie ervaring met het trainen van zij-instromers, bijvoorbeeld statushouders?

De afgelopen jaren hebben we heel veel ervaring opgedaan met het geven van intensieve trainingen aan potentiële werknemers met verschillende achtergronden. Dit voor sectoren die steeds moelijker aan personeel kunnen komen. Want naast de bouw heeft ook de installatietechniek en de metaalsector het moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen. Daarbij kunnen zij-instromers uit een branchevreemde sector of goed geïntegreerde vluchtelingen met een status een uitkomst bieden.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik als werkgever rekening mee houden als ik een zij-instromer in dienst wil nemen?

Ook hiervoor heeft Bekensteyn een methodiek ontwikkeld. Speciaal voor werkplek-begeleiders en vergelijkbare functies is de training ‘Goede Start voor begeleiders van zij-instromers’ ontwikkeld. De kortste weg naar effectief integreren in het bedrijf. Deze training geeft praktische tips en helpt om nieuwe collega's goed te begeleiden. Een groot deel van de nieuwe collega's in de technische installatiebranche bestaat op dit moment uit zij-instromers uit een andere branche of cultuur met weinig of geen ervaring. Zij moeten nieuwe talenten ontwikkelen, maar ook wennen aan de branche! Met deze nieuwe training ondersteunen we onder andere werkplekbegeleiders en eerste / leidinggevend monteurs bij het door laten groeien van nieuwe collega's tot zelfstandige specialisten.

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: