Ben ik een grootzakelijk of MKB afnemer van energie?

De wet deelt zakelijke afnemers van stroom en gas in volgens een aantal kenmerken. U past bij de klantgroep grootzakelijk als u tenminste één elektriciteitsaansluiting heeft die groter is dan 3x80 ampère.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar vind ik een overzicht van landelijke en lokale subsidie initiatieven en mogelijkheden?

MKB Subsidies Nederland maakt het pad van subsidieregelingen in de bouw begaanbaar zonder dat de ondernemer hier al te veel tijd aan kwijt is. Lees meer op www.mkbsubsidiesnederland.nl/subsidies-in-de-bouw. Of maakt u gebruik van de subsidiewijzer van Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken via www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kunnen wij leerling werknemers in dienst nemen voor de contractduur van een jaar?

Wanneer u een jeugdige werknemer in dienst neemt met een leerwerkovereenkomst (leerwerktraject) dan bent u verplicht de werknemer in dienst te houden voor de duur van de opleiding. Doorgaans duren de opleidingen 2 jaar. U gaat dus een arbeidscontract aan voor 2 jaar. Artikel 59a van de cao voor de bouwnijverheid is van toepassing, die bepaling kunt u overnemen in de overeenkomst.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan ik mij beter profileren in de markt?

Marketing is het middel voor bedrijven in de bouw om zich te onderscheiden van de concurrentie en de marges op projecten te vergroten. De interessante publicatie ‘Marketing in de Bouw’ biedt hiervoor de juiste handvatten. Download de publicatie door ‘marketing’ in te voeren in de zoekbalk van http://www.debouwvernieuwt.nl.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Moet er een vergunning aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting?

Ja, behalve voor tijdelijke bouwketen. De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning is gewijzigd in 2012. De nieuwe wet Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is per 1 oktober 2010 ingevoerd. Leveranciers zullen u graag helpen met het aanvragen van een vergunning.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Zijn er alternatieven voor bancaire financiering?

Ja, investeerders zoals particulieren, zorginstellingen of anderen, die niet willen beleggen op de beurs maar in vastgoed kunnen onder randvoorwaarden een goed alternatief vormen, evenals fondsen bij participatiemaatschappijen, kredietunies en vormen van crowd funding, zo mogelijk internationaal.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Moet ik een accountantsverklaring bij mijn jaarrekening voegen?

Hiervoor moet uw onderneming aan bepaalde eisen qua omvang en inkomen voldoen. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/deponeren-jaarrekening/welke-gegevens-moet-u-in-de-jaarrekening-opnemen/

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is er een onderscheid tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?

Ja. Een verantwoordelijk persoon heeft de rechtsplicht (= wettelijke verplichting) iets te doen of na te laten; een aansprakelijk persoon is degene die, als de rechtsplicht niet wordt nageleefd via het strafrechtelijk traject of via het bestuurlijk traject vervolgd kan worden en/of civielrechtelijk verplicht kan worden schade te vergoeden. De verantwoordelijke persoon is niet altijd de aansprakelijke persoon.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie en is sinds 1 januari 1994 een voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers) verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wie kan mij passend adviseren over bedrijfsovername?

Bepaal waarvoor u een adviseur nodig heeft. Misschien wilt u alleen advies bij het opstellen van een contract, of wilt u hulp bij het bepalen van de waarde van uw onderneming of bedrijfspand. Een adviseur kan met u de grote lijnen van de overdracht uitzetten en u bij de uitvoering in detail bijstaan. Een accountant analyseert uw financiële gegevens, zoals uw jaarrekening, en kan u helpen bij de waardebepaling. Een overdrachtspecialist helpt u om een koper te vinden, legt contacten, voert onderhandelingsgesprekken en sluit de deal. Een jurist adviseert over contracten en stelt een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en verkoopcontract voor u op. Een notaris tenslotte is verplicht bij de overdracht van een bv en nv. Hij adviseert u over erf- en familierecht en kan adviseren over contracten.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe lang duurt het rondmaken van de (ver)koop?

De duur van de overdracht is afhankelijk van afspraken die de verkoper en koper met elkaar maken, de tijd die de koper nodig heeft om ingewerkt te worden en de maatregelen in de voorbereidingsfase die genomen moeten worden (waaronder verkoopklaar maken). Al met al valt te denken aan een periode tussen de 6 maanden en 6 jaar.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat houdt Lean bouwen precies in en wat zijn de voordelen?

Lean bouwen betekent vooral het voorkomen van vertragingen en onnodige productie en processen die uiteindelijk geen waarde toevoegen voor de klant. Door activiteiten beter op elkaar af te stemmen, worden doorlooptijden gereduceerd, voorraden gehalveerd en faalkosten verlaagd. Het leidt ook tot productinnovaties en verbeteringen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan mijn bedrijf voordeel behalen met automatisering?

De automatiseringsgraad in de bouwsector is sterk toegenomen. Inmiddels is 85% van de softwarepakketten op de markt een totaaloplossing. Dat wil zeggen dat het voldoende functionaliteit bezit om de gehele bedrijfsvoering te ondersteunen; middels slimme software werkt u efficiënt, klantgericht en hebt u altijd overzicht. Het vermindert kosten en geeft grip op bedrijfsprocessen. Verregaande versmelting van de juiste software met bedrijfsprocessen én communicatie over de organisatie heen met o.a. toeleveranciers, is de volgende stap. Deze verbinding heeft tot gevolg dat dienstverlening verbetert, kosten verder verlagen en er toegang ontstaat tot nieuwe kanalen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik wil een bedrijf starten binnen de bouwsector. Met welke instanties en procedures krijg ik te maken?

Er is een flink aantal zaken waarmee u rekening dient te houden als u een eigen bedirjf wilt starten, van administratie tot belastingdienst, personeel, marketing, juridische zaken, rechten en plichten en algemene voorwaarden. Diverse stappenplannen en websites kunnen hierbij ondersteunen. Kijk bijvoorbeeld eens op: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/stappenplan/bedrijf-starten http://www.startbedrijf.nl/

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Met welke soorten verzekeringen moet ik rekening houden?

Er zijn meerdere soorten die schade aan, door of tijdens de bouw dekken. U kunt denken aan de Constructie All Risks Verzekering (CAR), gewone aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Deze verzekering is voor een aantal beroepsgroepen verplicht, zoals voor: advocaten, notarissen, architecten (BNA) en accountants (RA en AA).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar kan ik vragen stellen over aanbestedingsregelgeving?

U kunt uw vragen over (Europees) aanbesteden stellen bij de volgende overheidsorganisaties:

PIANOo (voor aanbesteders)
Europa Decentraal (voor decentrale overheden)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (voor gemeenten)
Ministerie van Economische Zaken (wet- en regelgeving)
TenderNed (digitaal aanbesteden)

Meer weten over de nieuwe aanbestedingsregels? Ga naar PIANOo

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mijn bouwbedrijf neemt deel aan het internationale handelsverkeer. Waar moet ik allemaal op letten?

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. De AEO-status geeft voordelen in het internationale handelsverkeer. In het Informatieblad Authorised Economic Operator (AEO) staan veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld over de aanvraag van het certificaat. http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/infoblad_author_econom_op_aeo_do3021z1pl.pdf

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Voor welke activiteiten is VCA bedoeld en is het wettelijk verplicht?

VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan een ZZP-er VCA-gecertificeerd worden?

Nee, voor een zzp’er is het in de praktijk niet haalbaar om aan alle eisen van de VCA te voldoen. Wel kan een VCA-gecertificeerd bedrijf onder bepaalde voorwaarden een zzp’er inhuren als onderaannemer.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat moet ik weten over ISO-certificering?

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend. Meer weten over ISO? Bezoek de website www.isoregister.nl

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik zie kansen voor mijn bedrijf in het buitenland. Zijn er mogelijkheden voor subsidie?

Die zijn er. Met de subsidiewijzer van Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, krijgt u snel een overzicht van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld of u in aanmerking komt voor de regeling Finance for International Business (FIB). Lees meer op http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe meet ik snel of mijn bedrijf markt- en klantgericht is?

Door de bouwmarketingmonitor in te vullen op http://www.bouwmarketingmonitor.nl/.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Met welke eisen ten aanzien van de inrichting van de bouwplaats moet ik allemaal rekening houden?

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Taai om te lezen, maar alle voorschriften zijn te lezen via http://www.bouwbesluitonline.nl. Schakel een deskundige om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen kunt u gebruik maken van hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan de staat iets betekenen in het financieren van mijn bouwplannen?

Ja, dat kan middels de zogenaamde GO (Garantie Ondernemingsfinanciering). Hiermee kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen, waardoor het risico op te verstrekken bedrijfsfinanciering voor de bank kleiner wordt en er meer mogelijkheden zijn om geld uit te lenen. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. Lees alles over de GO op http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2013/10/Folder%20Garantie%20Ondernemingsfinanciering.pdf.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vind ik flexibel personeel voor bouw-, en technische sector?

HR-Groep is hét bemiddelingsbureau in uw regio voor bouw-, en technisch personeel.
 
Wij, als HR-Groep, specialiseren ons door focus. Naar ons inzicht moet je alleen doen waar je goed in bent. Voor ons betekend dat focus op de bouw-, en technische branche.
 
HR-Groep, met vestigingen in Eindhoven en Tilburg verzorgt reeds 5 jaar flexibel personeel voor een groot deel van de bouw-, en technische bedrijven in de regio Brabant en steeds verder daarbuiten. 
 
De identiteit van HR-Groep is gebaseerd op een toegankelijke en mensgerichte visie. Deze komt terug in onze vijf kernwaarden: no nonsens, vakmanschap, transparant, innovatief en betrouwbaar. 
 
Wanneer u op zoek bent naar een bemiddelingsbureau zijn 2 dingen van bijzonder belang. 
 • De uitzendkracht moet voldoen aan de door u gestelde eisen.
 • De overeenkomst moet wettelijk in orde zijn, zonder enige risico’s aan uw zijde.
 
Bij HR-Groep bent u voor beide aan het juiste adres.
 
Door de samenstelling van ons team kunnen wij u te allen tijde voorzien van de juiste arbeidskracht. De mensen welke bij ons werken zijn al lange tijd actief in de Bouw- en Technische branche of zijn daar zelf in werkzaam geweest. Wij spreken dezelfde taal en begrijpen uw aanvraag als geen ander. 
 
HR-Groep bemiddeld in zowel uitzendkrachten als zzp’ers. Beide doelgroepen hebben hun eigen voordelen. 
Door onze regionale focus heeft u altijd vakmensen uit uw regio. Dit werk prettig en biedt tevens voordelen op reiskosten en reistijd. 
Bij HR-Groep heeft u 1 aanspreekpunt waardoor uw contactpersoon u en uw bedrijf kent. Dit is zeer belangrijk om de kwaliteit hoog te houden. 
 
HR-Groep is NEN-4400-1 gecertificeerd en lid van SNA. (Stichting Normering Uitzendbureaus) Dit geeft u de zekerheid welke u mag verwachten. 
Tevens is HR-Groep ingeschreven onder SBI code 78201 (uitzendbureaus) en overleggen wij altijd de meest recente Verklaring Betalingsgedrag. 
Wij bieden u alle mogelijke zekerheden, op elk moment dat u daar om vraagt. 

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de voordelen van het inlenen van personeel?

Het inlenen van personeel kan een uitkomst zijn op verschillende vraagstukken.
 
Denk hierbij aan het opvangen van piekdrukte, het vervangen van een zieke medewerker of om ervoor te zorgen dat uw organisatie flexibel blijft. 
Op die manier kan uw bedrijf beter anticiperen op de huidige markt en maakt u het mogelijk om de personeelskosten aan te passen aan uw werkvoorraad.
 
Daarnaast kan het inlenen van personeel u vrijwaren van een aantal risico’s en verminderd het de administratieve druk binnen uw organisatie.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Samenwerken met zzp’ers, waar moet ik op letten?

Het inzetten van zzp’ers op uw projecten kan een groot voordeel opleveren. 
Zo heeft u een vakman met eigen vervoer en gereedschappen. Dat werkt prettig en verminderd uw onkosten. 
 
Het samenwerken met zzp’ers wordt steeds meer gedaan. Daarom is het belangrijk dat we weten welke aandachtspunten hieraan verbonden zijn. Alvorens met een zzp’er samen te gaan werken raden wij u ten zeerste aan om de volgende bescheiden in bezit te krijgen alvorens de samenwerking te starten.
 • Kopie KvK formulier
 • Kopie VAR- WUO  (Verklaring Arbeids Relatie Winst uit Onderneming)
 • Deze verklaring is een manier om uzelf te verzekeren van het feit dat u te maken heeft met een zelfstandig ondernemer en dus geen loonheffingen hoeft af te dragen.
 • Zorg altijd dat de werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die op uw project dienen te worden uitgevoerd.
 • Kopie ID bewijs
 • Eventueel kopie VCA
 
Een zzp’er dient minimaal 3 opdrachtgevers per jaar te hebben om voor de belastingdienst te worden aangemerkt als zelfstandige. Dit is de verantwoordelijkheid voor de zzp’er. Toch kunnen we hierbij helpen.
 
HR-Groep is als een van de eerste in Nederland gestart met het bemiddelen van zzp’er op grote schaal. Hiervoor is uitvoerig overleg geweest met de Belastingdienst en zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
 
Wij kunnen ook optreden als intermediair op de volgende vlakken;
 • U zoekt een zzp’er. Wij verzorgen de aanvraag en de bemiddeling en sturen u alle documenten voor de bemiddeling toe. 
 • U heeft een zzp’er welke nog opdrachtgevers nodig heeft. Hiervoor bieden wij een payroll constructie aan.
 • U wilt alle administratie omtrent zzp’ers uitbesteden. Dit biedt veel voordelen. U of uw medewerker houdt tijd over voor andere werkzaamheden, wij verzorgen de juiste documenten en beheren dit voor u, wij doen de voorfinanciering en uitbetalingen aan de zzp’ers. U krijgt dan een verzamelfactuur. Wel zo gemakkelijk toch?
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Klopt het dat banken geen financieringen meer verstrekken?

Banken verstrekken nog steeds financieringen bij goed opgezette financieringsplannen. Wel zijn de banken terughoudend, vanwege hun eigen financiële positie en vanwege het feit dat veel bedrijven financiële problemen hebben.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waaraan moet een goede financieringsaanvraag of aanbod aan een investeerder voldoen?

De volgende gegevens zijn van groot belang bij het verkrijgen van een financiering of het vinden van een investeerder in uw bedrijf:
 
a. Is er vertrouwen in de ondernemer op zich;
b. Is er voldoende geldstroom (cashflow), om rente (of dividend) en aflossingen te kunnen betalen;
c. Wordt er winst gemaakt;
d. Zijn er voldoende zekerheden, om bij tegenvallende resultaten en/ of geldstroom, toch de financier te kunnen betalen;
e. Zijn de uitgangspunten in het business plan voldoende onderbouwd.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het aangaan van een samenwerking met een andere ondernemer?

Het is belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk de volgende zaken vooraf te regelen:
 
a. Hoeveel geld steekt ieder erin en wat is het gewenst rendement en aflossingsschema;
b. Hoeveel arbeid stopt iedere participant erin;
c. Wanneer en hoe ziet men de beëindiging van de samenwerking;
d. Wat te doen om conflicten op te lossen op zodanige manier, dat er zo weinig mogelijk schade voor ieder uit voortvloeit;
e. Afspraken over concurrentie en werken voor andere partijen.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten bij bedrijfsopvolging binnen de familie?

De volgende aspecten zijn belangrijk voor een succesvolle opvolging:
 
a. Neem voldoende tijd om uw opvolger in te werken en het bedrijf verkoopklaar te maken. Indien mogelijk, is een voorbereidingstijd van 5 tot 6 jaren ideaal;
b. Stel vast of de beoogd opvolger capabel en gemotiveerd is om het bedrijf succesvol voort te zetten;
c.  Zorg voor acceptatie van de opvolger binnen het bedrijf en bij de klanten en relaties;
d. Zorg voor een bedrijf dat gezond en in balans is op het gebied van klantenopbouw, organisatie, product/ dienst, personeelsopbouw, financiën;
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie

Bij de aankoop van een nieuwe locatie dient u allereerst kennis te nemen van het bestemmingsplan. Wat mag er wel en wat niet. Verder dient de locatie natuurlijk goed bereikbaar te zijn en over voldoende parkeermogelijkheden te beschikken. Voorts kan het belangrijk zijn een bodemonderzoek te laten verrichten en, bij de aankoop van bestaande bouw, een bouwkundig onderzoek en eventueel een asbestinventarisatie. Daarnaast zullen de fiscale aspecten goed in kaart moeten worden gebracht, dient er een goed koopcontract te worden opgesteld en zal natuurlijk de financiering (hypotheek) geregeld moeten worden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vestig ik een nieuwe hypotheek

Indien u met de bank een akkoord hebt gesloten aangaande een nieuwe bedrijfsfinanciering, zal onderdeel van de afspraken zijn het verlenen van zekerheid middels een hypotheekakte. De bank zal daartoe ene opdrachtbrief sturen naar uw notaris. Deze zal vervolgens zorgdragen voor het opstellen van de hypotheekakte, de aflossing van de bestaande financiering en het royement (doorhalen) van de oude hypotheek bij het kadaster.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is het opstellen van een testament noodzakelijk om de zaken goed te regelen na mijn overlijden.

Ja. De wet geeft weliswaar aan wie uw erfgenamen zijn als u zelf niet hebt geregeld en bevat tevens een regeling waarmee de langstlevende echtgenoot/-note verzorgd achterblijft, maar deze regeling is basaal en pakt fiscaal niet optimaal uit. U kunt middels uw eigen testament zelf precies aangeven aan wie uw nalatenschap toekomt, hoe deze verdeeld moet worden en daarbij clausules opnemen waarmee een optimaal fiscaal resultaat kan worden bereikt (zo min mogelijk erfbelasting).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wordt vererving van mijn onderneming belast met erfbelasting?

In beginsel wel. De Successiewet bevat thans echter nog de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfacililiteiten, waarmee bereikt kan worden dat een actieve onderneming tegen geen of zo min mogelijk erfbelasting kan overgaan.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarom met een vordering naar een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een door de overheid benoemde ambtenaar. Hij is de enige in Nederland die ambtshandelingen ten behoeve van het innen van vorderingen mag uitvoeren, zoals dagvaarden en het leggen van beslag. Waar andere incassodiensten niet verder kunnen gaan met een incassotraject, gaat de gerechtsdeurwaarder juist wél door, om voor u het uiterste resultaat te bereiken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat kost incasseren via de gerechtsdeurwaarder?

Bij een succesvolle incasso, verhaalt de deurwaarder de kosten veelal op de debiteur en ontvangt de klant het bedrag van zijn vordering. Het incassotraject wordt aangeboden op basis van no cure no pay.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer kan ik een vordering bij een gerechtsdeurwaarder indienen?

Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het raadzaam nog een aanmaning te sturen, waarbij u uw debiteur in gebreke stelt. Dit is het geval indien de betaaltermijn van een nota is verstreken, dan wel wanneer u de debiteur een redelijke termijn gegeven heeft om alsnog zijn verplichting na te komen. In het geval uw debiteur een particulier of kleine ondernemer is, dient u, voor het uit handen geven van de zaak, een brief aan de debiteur te zenden waarin een laatste termijn wordt gegeven van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Tevens dient de hoogte van de bijkomende incassokosten bij het uit handen geven van de vordering te worden vermeld. Het voorgaande geldt ook in het geval uw debiteur een bedrijf is en u geen afwijkende afspraken gemaakt heeft met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten bij overeenkomst (bijv. in uw algemene voorwaarden). Op de website www.deurwaarderhelmond.nl zijn voorbeeld brieven gepubliceerd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe geef ik een vordering uit handen?

Op voormelde site, www.deurwaarderhelmond.nl, vindt u een incassoformulier, met welk u uw vordering digitaal kunt indienen. Daarbij wordt u verzocht alle relevante gegevens, zoals onbetaald gebleven facturen, uw algemene voorwaarden, contracten/offertes, correspondentie, aan te leveren. Ook als u bekend bent met een eventueel verweer van de debiteur vernemen wij dat graag. Het zou zonde zijn als terecht verweer pas later in het incassotraject aan de orde komt. Dan bestaat de kans dat u voor de kosten opdraait

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een incassozaak is soms best ingewikkeld. Hoe weet ik waar ik aan toe ben?

Een incassozaak kan juridisch ingewikkeld zijn. De deurwaarder is specialist op gebied van incasso, juridische adviezen en procedures. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het incasseren van uw vordering. Uiteraard wordt u geholpen bij het nemen van lastige beslissingen en wanneer nodig wordt u de nodige juridische ondersteuning geboden. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan ik direct beslag laten leggen op het vermogen of inkomen van een debiteur?

Beslaglegging kan pas indien u een vonnis op de debiteur heeft. Dit verkrijgt u door uw vordering aan de rechter voor te leggen. De deurwaarder draagt zorg voor het dagvaarden van de debiteur. Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen, verkrijgt u het vonnis, waarmee de deurwaarder verder kan gaan werken.

Indien u een grote vordering heeft en u wilt vermogen van de debiteur zeker stellen, kan er aan de rechter toestemming worden gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag. Er wordt dan beslag gelegd voordat u een vonnis heeft.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe lang duurt het voordat een zaak tot een rechtsprocedure komt?

Dat is afhankelijk van hoe snel de deurwaarder kan werken. Dat wordt bepaald door de volledigheid van uw dossier, uw debiteur op het opgegeven adres woont of uw debiteur verweer voert en hoe snel u reageert op een eventueel verweer. Als alles goed gaat kan een debiteur na twee sommaties van ons gedagvaard worden. In principe dus al na twee weken nadat u de zaak bij ons heeft aangeleverd. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ook meer stappen nemen in het incassotraject nemen, om nog vóór de rechtsprocedure tot een oplossing te komen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe verhoog ik mijn kans op een passende financiering?

Door de juiste vraag, op de juiste manier aan de juiste persoon/organisatie te stellen. Om in dit traject het optimale resultaat te garanderen is het begrijpen van uw business en uw cijfers van groot belang, daarnaast is kennis van de potentiele financier en diens interne processen onontbeerlijk.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe komt u in contact met een potentiele koper van uw bedrijf?

Voor het vinden van de juiste koper voor uw bedrijf is geen eenduidige oplossing te geven. Ieder bedrijf is immers uniek. Door deze zoektocht uit te besteden aan specialisten bent u verzekerd van een professionele aanpak en voortgang in het traject terwijl het u niet te veel van de operatie af leidt. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vind prijsvorming in een verkooptraject plaats?

De verkoopprijs is het uiteindelijke resultaat van onderhandelingen. Dit is een gecompliceerd traject waarbij de financierbaarheid niet uit het oog verloren moet worden, daarnaast is het goed om vooraf uw situatie na verkoop te beschouwen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is waarde en prijs gelijk aan elkaar?

Nee, de waarde geeft de economische waarde aan uitgaande van veronderstellingen. De prijs is uiteindelijk wat koper en verkoper overeenkomen. Beide grootheden liggen vaak uit elkaar. Een goede kennis van de waarde van uw onderneming geeft echter sterke argumenten in de prijsonderhandeling.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan een acquisitie nog gefinancierd worden?

Het antwoord op deze vraag is volmondig ja. Of deze financiering echter met een bancaire financiering kan plaatsvinden is minder stellig te geven. Door de vraagstelling zo duidelijk mogelijk en op de juiste plaats (persoon/organisatie) aan te bieden wordt de kans op een passende bancaire financiering echter optimaal benut. Daarnaast bestaan diverse aanvullende mogelijkheden (private equity, vermogende particulieren ed.) om een acquisitie te realiseren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is mijn huidige financieringsstructuur voor verbetering vatbaar?

Om een goed antwoord te geven op deze vraag is het van belang dat u bepaald waar u momenteel staat en waar u naar toe wilt. Pas als uw plannen concreet zijn kan bepaald worden of uw huidige financieringsstructuur deze plannen mogelijk maakt of dat deze aanpassingen in behoeven.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe krijgt u actueel inzicht in uw liquiditeiten?

Door maandelijks uw realisatie af te zetten tegen uw plannen krijgt u zicht op of u op  koers ligt met uw plannen. Door vervolgens uw liquiditeitsprognose aan te passen aan de actualiteit krijgt u zicht op de ontwikkeling van de liquiditeit in de komende maanden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wie helpt u om in control te komen?

De huidige tijd eist dat u snel reageert en kort op de bal speelt, het is dan ook van groot belang dat u continue op de hoogte bent van uw performance en zicht hebt op de realisatie van uw plannen alsmede de ontwikkeling van uw liquiditeit. Is uw huidige personele bezetting in staat u deze ‘spiegel’ voor te houden of heeft u hierbij behoefte aan een externe partner die zowel uw privé als zakelijke belangen bewaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe houdt u grip op uw werkkapitaal?

Het antwoord op deze vraag begint met het hebben van een goed zicht op de omvang en samenstelling van uw werkkapitaal. Vanuit dit zicht kan bezien worden of de huidige risico’s en het kapitaalbeslag voor verbetering vatbaar zijn. Dit kan door zowel organisatorische acties (bijv. verbetering maningsprocedure ) alsmede door de inzet van andere (financierings-) producten.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is “verkoop klaar maken” van een bedrijf?

Met deze kreet wordt bedoelt dat de onderneming gaat voorsorteren op een toekomstige verkoop. Naast het opbouwen van een goed track-record is het van belang dat zowel de juiste juridische als fiscale structuur wordt gekozen, dat de afhankelijkheid van de ondernemer wordt gemitigeerd en alle bedrijfsmatige opbrengsten en kosten duidelijk inzichtelijk worden gemaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat te doen bij schade?

Het schadeformulier dient ten alle tijden te worden ingevuld door alle betrokken partijen. (=verplicht) 
 
Voor de afhandeling van uw schade kunt u 24 uur per dag direct contact opnemen met Carlux Schadeherstel, 073-642751024 of schade@carlux.nl. Zij helpen u graag verder met zowel de reparatie van uw auto als de afwikkeling richting de verzekering / leasemaatschappij.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten als ik een arbeidsovereenkomst sluit?

Het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is maatwerk en moet aan de wettelijke vereisten, de eventueel van toepassing zijnde cao en aan de wensen van u en uw werknemer voldoen. Belangrijke aandachtspunten zijn met name:
 
Wat voor soort overeenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd, oproepovereenkomst);
In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: de duur daarvan;
Wel of geen proeftijd?
Het aantal uren per week;
De functie-inhoud;
De hoogte van het loon en de loondoorbetaling tijdens ziekte;
Wel of geen concurrentie- of relatiebeding?
Geheimhoudingsbeding;
Boetebeding;
Pensioen;
Vakantiedagen, etc.
 
Een goed opgestelde, duidelijke arbeidsovereenkomst kan in veel gevallen toekomstige geschillen voorkomen.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke regels gelden er voor proeftijd?

Een proeftijd stelt de werkgever en de werknemer in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. De werkgever krijgt gedurende deze periode de kans om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer binnen het bedrijf past. Ook de werknemer kan gedurende de proeftijd nagaan of hij op zijn plaats zit.
 
Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De normale opzeggingsregels gelden niet. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een ontslagvergunning aan te vragen en er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Daarnaast gelden de wettelijke opzegverboden niet, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. 
 
De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De verschillende maximale duren staan in de wet opgenomen, maar daar mag bij cao van worden afgeweken. Let dus op of de geldende cao afwijkende bepalingen bevat.
 
In alle gevallen geldt dat de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk dient te zijn.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de vereisten voor een geldig concurrentiebeding?

In de wet zijn enkele vereisten te vinden voor de rechtsgeldige totstandkoming van een concurrentiebeding met een werknemer. Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen en is alleen rechtsgeldig wanneer het is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. 
 
In veel gevallen staat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf. Een concurrentiebeding dat in een CAO is opgenomen, is in beginsel niet verbindend. Ondertekent een medewerker een verklaring dat hij bekend is en instemt met de inhoud van een concurrentiebeding dat elders is opgenomen, dan kan dat voldoende zijn om gebondenheid aan te nemen. Denk aan een verwijzing naar een concurrentiebeding dat in een reglement (of cao) staat opgenomen. Onvoldoende is het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, die een reglement (of cao) van toepassing verklaart waarin een concurrentiebeding is opgenomen, zonder dat bekendheid en instemming van de medewerker met dat beding in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd en ondertekend. 
Een concurrentiebeding is alleen geldig bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij tijdelijke contracten is dit verboden, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft op grond van welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk is (aldus art. 7:653 lid 2 BW).
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Moet ik een ondernemingsraad instellen?

Het is afhankelijk van het aantal medewerkers in de onderneming of er een verplichting bestaat tot het instellen van een ondernemingsraad. Een ondernemer is gehouden om een ondernemingsraad in te stellen, als er ten minste 50 medewerkers in de onderneming werkzaam zijn. Medewerkers die per week slechts een beperkt aantal uren werken worden ook meegeteld.
Het gaat om werknemers die in de onderneming werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst. Daarbij kunnen dus ook gedetacheerde medewerkers die aan derden worden uitgeleend meetellen.

Bij het tellen van het aantal medewerkers worden bepaalde medewerkers buiten beschouwing gelaten, namelijk:
• de bestuurders;
• personen die geen arbeidsovereenkomst met de ondernemer (rechtspersoon) hebben, zoals uitzendkrachten, freelancers. Zij tellen slechts dan mee, wanneer de ondernemingsraad en ondernemer hiertoe hebben besloten, waarbij het alleen gaat om personen die regelmatig in de onderneming werkzaam zijn. Worden uitzendkrachten meer dan twee jaar achter elkaar ingeleend voor werk in de onderneming, dan tellen zij wel mee;
• medewerkers die slechts in een bepaald periode (seizoen) in de onderneming werken, omdat zij niet “in de regel” in de onderneming werkzaam zijn;

Bepaalde medewerkers die feitelijk niet (meer) in de onderneming werkzaam zijn (bijv. arbeidsongeschikte medewerkers) worden wel meegeteld.

Een ondernemer met minder dan 50 medewerkers heeft de mogelijkheid om een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Hiertoe is de ondernemer verplicht als er in de onderneming ten minste 10 medewerkers werken en wanneer de meerderheid van de medewerkers dit wenst. Voor een personeelsvertegenwoordiging gelden andere regels.

De wet en cao kennen een breed scala aan medezeggenschapsrechten toe aan de werknemer, variërend van het recht op informatie tot het instemmingsrecht. Het niet in acht nemen van de medezeggenschapsrechten van uw werknemers kan vergaande consequenties hebben. Het is dan ook raadzaam om tijdig advies in te winnen van een jurist, alvorens besluiten te nemen die de medezeggenschapsrechten van uw werknemers raken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan ik een zieke werknemer ontslaan?

 

 

Het is niet zo dat een werknemer niet ontslagen zou kunnen worden tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een werknemer is tijdens zijn ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte (niet te verwaren met het opzegverbod) bestaat niet.

De hoofdregel voor ontslag tijdens ziekte luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet. Op deze hoofdregel zijn helaas wel weer een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is dat ontslag wegens ziekte wel is toegestaan als de periode van ziekte twee jaar of langer geduurd heeft.

In het Burgerlijk Wetboek is een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte opgenomen. Op grond van dit verbod mag u als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod dus niet meer en kunt u, na ontvangst van een ontslagvergunning, dus wel overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Het woord ‘opzegverbod' geeft al aan dat het voor een werkgever dus verboden is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. U zou via het UWV Werkbedrijf dus eventueel wel een ontslagvergunning kunnen aanvragen, maar deze ontslagvergunning kunt u vervolgens niet gebruiken.

Maar als werkgever heeft u nog een andere mogelijkheid om uw werknemer te ontslaan. U kunt namelijk de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat er in dat geval geen sprake is van opzegging van de arbeidsovereenkomst, is het opzegverbod tijdens ziekte bij de kantonrechter strikt genomen dan ook niet van toepassing.
Toch moet daar een kanttekening bij worden geplaatst. Als de kantonrechter het vermoeden heeft dat de ontslagaanvraag verband houdt met de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dan zal de ontslagaanvraag waarschijnlijk afgewezen worden. Dit wordt ook wel de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte genoemd.
Als u de rechter duidelijk kunt maken dat uw ontslagaanvraag geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (maar dat er bijvoorbeeld sprake is van een reorganisatie), dan is er een reële kans dat de rechter het arbeidscontract van de werknemer ontbindt.

In een aantal gevallen geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. In die gevallen kunt u als werkgever dus proberen om via het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aan te vragen. Lukt dat, dan kunt u vervolgens de arbeidsovereenkomst opzeggen, ook als de werknemer ziek is. De belangrijkste uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte zijn:

1. Het ontslag heeft betrekking op een bedrijfssluiting of op sluiting van dat deel van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is;
2. De werknemer weigert mee te werken aan redelijke werkgeversinstructies of instructies van de bedrijfsarts gericht op zijn re-integratie;
3. De werknemer is in staat passende arbeid te verrichten, maar hij weigert deze werkzaamheden te verrichten;
4. De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV.  UWV toetst op Poortwachter en kijkt of u genoeg gedaan heeft om de medewerker te re-integreren. 


 


 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik wil een werknemer op staande voet ontslaan, waar moet ik op letten?

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende maatregel die een werkgever ten dienste staat als hij de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk wil beëindigen. Door een ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang. Maar, het ontslagrecht biedt de werknemer de nodige bescherming. Een ontslag op staande voet moet namelijk aan de volgende voorwaarden voldoen, wil het stand houden als een werknemer het gaat aanvechten:
• er moet sprake zijn van een dringende reden;
• deze reden moet aan de werknemer medegedeeld worden, zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en hij zich tegen het ontslag kan verweren;
• het ontslag op staande voet moet onverwijld (meteen) gegeven worden. Er is wel enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van advies, maar deze is beperkt.
Een dringende reden is een daad, eigenschap of gedraging van een werknemer die ertoe leidt dat van u niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Het is lastig om te duiden wat nu precies een dringende reden is. Het gaat namelijk niet enkel om de daad, eigenschap of gedraging van de werknemer, maar om alle omstandigheden van het concrete geval in onderlinge samenhang. Wat in de ene zaak wel een dringende reden oplevert, hoeft niet te betekenen dat daar in de andere zaak ook sprake van is. Zo spelen persoonlijke omstandigheden, het arbeidsverleden en functioneren van de werknemer voorafgaand aan het ontslag op staande voet een rol bij beantwoording van de vraag of sprake is van een dringende reden.

Bij de mededeling van de reden is het van belang om te weten dat de ontslaggrond die genoemd wordt de toets van de dringende reden zal moeten kunnen doorstaan. Indien nodig zal bewezen moeten worden dat hetgeen u als ontslaggrond noemt zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Let dus goed op bij het omschrijven van de ontslaggrond en vraag daarbij zo nodig advies van een jurist.

Een werknemer die het niet eens is met een ontslag op staande voet, kan binnen zes maanden na de ontslagdatum schriftelijk bezwaar maken, door een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het ontslag. Ook kan de werknemer een procedure starten om het loon van u te vorderen. Als een rechter achteraf oordeelt dat er geen grond was voor een ontslag op staande voet, dan zal u loon verschuldigd zijn vanaf het moment van ontslag tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik heb een langdurig verzuimende medewerker, maar weet niet of hij nog kan terugkeren in het eigen werk. Hoe nu verder?

Als er geen zicht is op terugkeer in de eigen functie, is het noodzakelijk dat zowel het interne als  het externe re-integratieperspectief  concreet uitgewerkt wordt en acties benoemd worden. De re-integratiewetgeving schrijft voor dat u tijdig de juiste keuzes hierin maakt.
Belangrijk in een langdurig verzuimtraject is het zogenaamde eerstejaars evaluatiemoment. Dit is het moment dat werkgever en werknemer terugblikken op de re-integratiestappen en afspraken die zij maakten in het eerste verzuimjaar. Het is echter van nog groter belang dat er concreet perspectief wordt geschetst voor het naderende tweede verzuimjaar. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een medewerker is (wederom) langdurig ziek, kost me inmiddels veel geld en ik weet niet goed wat ik nu nog kan doen?

De schadelast op langdurig en/of ingewikkelde verzuimdossiers is het grootst op het moment dat een verzuimmelding langere tijd gaat duren. Al na  6 weken verzuim bestaat het gevaar dat de regie op de werkhervatting zoek raakt. Beslissingen zoals terugkeer in het eigen werk of hervatting in een andere interne functie worden te lang uitgesteld.  Het resultaat: medewerkers die onnodig lang in het verzuim zitten. Hoe langer het verzuim voortduurt, des te moeilijker wordt het om de medewerker nog te herplaatsen, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld een instroom in de WIA. Deze instroom en hieruit voortvloeiende schade kan u nog 10 jaren blijven achtervolgen!
Het is verstandig om een professional voor u de situatie te laten beoordelen, bijvoorbeeld aan de hand van een dossierstudie, om zo de huidige en toekomstige schade van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid te bepalen, maar liever met u te voorkomen c.q. te minimaliseren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik heb een medewerker met een tijdelijk dienstverband, die ziekt uit dienst gaat of dreigt te gaan, wat moet ik doen?

Als u uw ex-werknemer tijdens de periode van de ziektewet blijft volgen, kunt u ook controleren of de medewerker zijn of haar verplichting, die dus aangescherpt zijn, opvolgt. Ook als u als ex-werkgever niet de re-integratieverantwoordelijkheid heeft als eigenrisicodrager, is het toch verstandig om de  re-integratie te bevorderen. Dit kunt u doen door (toch weer) een tijdelijk contract aan te bieden, zodat werkhervatting mogelijk is en herstel mogelijk bevorderd kan worden. Daarnaast kan dit ook door re-integratie te bevorderen naar een andere werkgever. Hierbij zal dan ondersteuning door een re-integratiebedrijf gewenst zijn.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mijn medewerker is ziek uit dienst gegaan en na een jaar blijkt hij nog steeds een ZW-uitkering te ontvangen. Kan ik als werkgever nu nog iets doen?

U ontvangt van de personen die bij u ziek uit dienst zijn gegaan na 1 jaar ziekte een beschikking van het UWV waarin vermeld zal staan wat de uitspraak is tijdens de zogenaamde eerstejaars beoordeling. Dit is een belangrijk moment voor u, aangezien dit kan betekenen dat de persoon wel dan niet in de ZW blijft en in de toekomst mogelijk een WIA gaat ontvangen. Beoordeel deze beschikking op juistheid en dien bezwaar in wanneer nodig.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat moet ik doen als ik twijfels heb over een door de opdrachtgever voorgeschreven uitvoeringsmethode en verwacht dat de kans op schade aannemelijk is?

Goed huisvaderschap geldt vanzelfsprekend ook hier. Goed huisvaderschap is een juridisch principe dat er van uit gaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt, die alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Als ik uitsluitend traditionele werken aanneem, kan ik dan evengoed aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in het ontwerp?

Ja, namelijk bij het aanbieden en uitvoeren van alternatieven, het niet voldoen aan de waarschuwingsplicht uit de UAV en bij bouwteams. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe weet ik of mijn verzekeringen voldoen aan de bepalingen die in de verzekeringsparagraaf van het bestek zijn opgenomen?

Het lezen van dergelijke paragrafen en het beoordelen van polis- en dekkingsvoorwaarden, betreft specialistisch werk. Voor absolute zekerheid is het dan ook raadzaam uw verzekeringsadviseur te raadplegen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik hoorde over nieuwe regelgeving omtrent Brandregres. Wat is dit en moet ik het verzekerde bedrag op mijn aansprakelijkheidsverzekering (AVB) verhogen?

Tot 1.1.2014 konden brandverzekeraars schades op veroorzakers verhalen tot een bedrag van maximaal € 500.000,-. en werden schadebedragen onder de € 2.500,- niet verhaald. Beide afspraken zijn vervallen per 1 januari 2014. Brandverzekeraars kunnen vanaf dat moment dus meer en grotere schades verhalen op de veroorzakers. Het is goed de verzekerde som op uw AVB te controleren en te beoordelen of dit nog aansluit bij uw risico’s? Verhogen van de verzekerde som kan raadzaam zijn. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik zet met regelmaat ZZP-ers in bij mijn opdrachten. Ben ik verantwoordelijk voor eventuele schade die zij tijdens een klus oplopen?

Dat is goed mogelijk. Wanneer er sprake is van een situatie waarbij u dezelfde persoon voor meerdere klussen doorlopend gedurende het jaar inzet (bijv. op basis van uren-registratie), kan er sprake zijn van verkapt werkgeverschap. Zodra u als werkgever wordt gezien, horen hier ook de bijbehorende verantwoordelijkheden bij (denk aan de Ongevallenverzekering, 1e 2 jaar loondoorbetalingsplicht, re-integratie verplichtingen, en dergelijke.)

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik hoor veel over de flexibilisering van de ziektewet. En het uitkleden van de sociale zekerheid in Nederland. Maar wat betekent dit nu concreet voor mij?

De werkgever wordt meer en meer financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van zieke werknemers. Naast de vergrijzing en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid, vraagt dat om meer betrokkenheid van u als werkgever bij werknemers die bij u in dienst zijn. Maar ook van werknemers die inmiddels uit dienst zijn. Uw bedrijfsprocessen, de samenwerking met het UWV en bijvoorbeeld afspraken met arbodiensten en –artsen, zullen mogelijk moeten worden aangepast. Laat u hierover goed adviseren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Als een medewerker ziek is op een collectieve roostervrije dag , komt die dag dan te vervallen?

Wanneer een medewerker ziek is op een collectief vastgestelde roostervrije dag, dan mag die dag komen te vervallen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een werknemer is al twee jaar ziek; kan ik hij ontslagen worden?

Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, kan een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV.  UWV toetst op Poortwachter en kijkt of u genoeg gedaan heeft om de medewerker te re-integreren. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Loonsanctie.

UWV legt een loonsanctie op aan de werkgever als  ze van mening zijn dat de werkgever niet voldoende gedaan heeft aan re-integratieverplichtingen. De sanctie is geregeld in art.25 lid 9 WIA.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Percentage loondoorbetaling in derde ziektejaar na loonsanctie

Als men de diverse wetsartikelen erop na slaat blijkt dat de werkgever 70% van het overeengekomen loon moet doorbetalen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke dagen dient de medewerker in te zetten om tot een vierdaagse werkweek te komen?

Om tot een vierdaagse werkweek te komen, kan de medewerker gebruik maken van de volgende dagen:
wettelijke vakantiedagen
bovenwettelijke vakantiedagen
seniorendagen
roostervrije dagen (incl. scholingsdagen voor bouwplaatsmedewerkers)
ook inzet van betaalde feestdagen
          
Denk wel aan recht op 3 weken aaneengesloten zomervakantie.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer heeft een medewerker recht op kort verzuim?

In artikel 38 lid 1 van de CAO voor de Bouwnijverheid staat een opsomming in welke gevallen een medewerker, in afwijking van het wettelijke bepaalde, recht heeft op kort verzuim. 
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan ik besparen met de inkoop van energie?

In een besparingsberekening vergelijken we uw huidige prijzen met de prijzen waarvoor wij inkopen. Daarnaast zoeken wij voor u uit tot wanneer uw huidige contract loopt en maken we een opzegbrief voor u.  Zo ziet u in een oogopslag of deelname voor u interessant is.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is het voordeel van collectieve inkoop van energie?

De voordelen zijn legio, maar de belangrijkste zijn besparing op kosten en betere dienstverlening. Door in grote volumes in te kopen kunnen we extra besparingen realiseren, en tegelijkertijd gunstige voorwaarden bedingen voor onze klanten. Als een energieleverancier wil samenwerken gebeurt dat onder onze voorwaarden, waarmee we onze klanten extra beschermen en voordelen creëren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is het verschil tussen Grootverbruik en Kleinverbruik

De grootte van de aansluiting is bepalend.
Grootverbruik elektra: aansluitingen >  3*80 Amp.
Kleinverbruik elektra: aansluitingen <  3*80 Amp.
 
Grootverbruik gas: aansluitingen >  40 m3/uur
Kleinverbruik gas: aansluitingen ≤  40 m3/uur
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe worden deelnamekosten afgerekend?

De deelnamekosten van Bouwstroomloket en Cinergie zijn verwerkt in een maandelijks abonnement. Deze kosten worden verwerkt op de energienota van de energieleverancier. De deelnamekosten vervangen de vastrecht kosten van de leverancier. Op deze manier heeft u geen extra administratie.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe zijn energiekosten opgebouwd?

Er zijn een zestal posten die in rekening worden gebracht door verschillende partijen:
1. Netwerkkosten – door de netbeheerder; de tarieven zijn wettelijk vastgelegd, hierop is geen inkoopbesparing te realiseren. We kunnen wel kijken of u een te grote aansluiting heeft en hierdoor onnodig veel netwerkkosten betaald.
2. Meetdiensten – door het meetbedrijf; bij Grootverbruik aansluitingen dient er ook een contract voor meetdiensten te worden afgesloten. Ook hierop verzorgen wij flinke kortingen. Bij Kleinverbruik aansluitingen loopt dit automatisch mee met de netbeheerder.
3. Energielevering – door de energieleverancier; door onze collectieve inkoop kunnen we hierop flink besparen.
4. Vastrecht/deelname – Dit is een administratieve vergoeding die in rekening wordt gebracht door de leverancier (vastrecht). De deelnamekosten voor onze dienstverlening vervangen de vastrecht kosten van de energieleverancier.
5. Energiebelasting – door de energieleverancier namens de overheid; deze kosten zijn gestaffeld en zijn de laatste jaren fors gestegen.
6. Aanvullende diensten – De Cinergie Groep biedt een aantal aanvullende diensten zoals het verwerken van de meetgegevens in het online-portaal, de inkoop van Nederlandse windcertificaten en certificaten van waterkracht- en biomassa centrales. We maken graag een maatadvies voor onze klanten.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de periodieke deelnamekosten?

 

Bouwstroomloket

Cinergie

 

Elektriciteit

·      Kleinverbruik

·      Grootverbruik

 

€ 15,00

€ 30,00

 

€ 31,75

 

Gas

·      Kleinverbruik

·      Grootverbruik

 

€ 15,00

€ 30,00

 

€ 13,50

 

 

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarin verschil de Cinergie Groep van andere inkoop collectieven?

Er zijn een aantal belangrijke onderdelen waarin de Cinergie Groep zich onderscheidt ten opzichte van andere collectieven:

- Besparing:      De praktijk bewijst dat de Cinergie Groep tegen fors lagere leveringsprijzen energie inkoopt. Door bundeling van het elektriciteit- en gasvolume van meer dan 2.000 bedrijven zijn we in staat erg gunstige prijzen en condities te bedingen. Cinergie Groep is een samenvoeging van meerdere bedrijventerreinen, brancheverenigingen, franchiseorganisaties als ook individuele bedrijven. Door een intensieve bewaking van de marktprijsontwikkeling wordt Cinergie nooit verrast door prijsschommelingen en kunnen de prijzen op de meest gunstige momenten worden vastgelegd

- Transparant:             Besluiten over het inkoopmoment, contractduur en -vorm worden overlegt met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht die aan Cinergie is verbonden. De toezichthouders staan garant voor objectieve besluiten, en die aanpak maakt Cinergie uniek.

 

- Inzicht:          Cinergie Groep stelt een portaal beschikbaar waarin online het verbruik van de aansluitingen te zien is. Online inzicht kan helpen bij het besparen op het energieverbruik, maakt het controleren van afrekeningen veel eenvoudiger en maakt het noteren van meterstanden volledig overbodig.

- Service:          De Cinergie Groep adviseert haar klanten op individueel niveau over het vergroenen van het energieverbruik en duurzame maatregelen. Van adviezen over de CO2-prestatieladder, het inkopen van groencertificaten op basis van waterkracht, biomassa of Nederlandse wind tot het plaatsen van zonnepanelen en e-mobiliteit

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer kan ik wisselen van energieleverancier?

Dit hangt af van de status van uw huidige contract. Een variabel contract, ofwel een contract voor onbepaalde tijd, kan per direct worden beëindigd. Let er wel op dat een opzegtermijn van bijvoorbeeld 30 dagen van toepassing kan zijn. Indien u een vast contract hebt met een bepaalde einddatum dan is het vaak verstandig om pas aan het einde van het contract over te stappen, om boetes of opzegvergoedingen te voorkomen. Wij inventariseren de status van uw contracten, en adviseren u omtrent het wisselen van leverancier.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan ik besparen met de inkoop van energie?

In een besparingsberekening vergelijken we uw huidige prijzen met de prijzen waarvoor wij inkopen. Daarnaast zoeken wij voor u uit tot wanneer uw huidige contract loopt en maken we een opzegbrief voor u. Zo ziet u in een oogopslag of deelname voor u interessant is.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is het voordeel van collectieve inkoop van energie?

De voordelen zijn legio, maar de belangrijkste zijn besparing op kosten en betere dienstverlening. Door in grote volumes in te kopen kunnen we extra besparingen realiseren, en tegelijkertijd gunstige voorwaarden bedingen voor onze klanten. Als een energieleverancier wil samenwerken gebeurt dat onder onze voorwaarden, waarmee we onze klanten extra beschermen en voordelen creëren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is het verschil tussen Grootverbruik en Kleinverbruik?

De grootte van de aansluiting is bepalend.

Grootverbruik elektra: aansluitingen > 3*80 Amp.
Kleinverbruik elektra: aansluitingen < 3*80 Amp.

Grootverbruik gas: aansluitingen > 40 m3/uur
Kleinverbruik gas: aansluitingen ≤ 40 m3/uur

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe worden deelnamekosten afgerekend?

De deelnamekosten van Bouwstroomloket, Cinergie en Ons energiecollectief zijn verwerkt in een maandelijks abonnement. Deze kosten worden verwerkt op de energienota van de energieleverancier. De deelnamekosten vervangen de vastrecht kosten van de leverancier. Op deze manier heeft u geen extra administratie.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe zijn energiekosten opgebouwd?

Er zijn een zestal posten die in rekening worden gebracht door verschillende partijen:

 1. Netwerkkosten – door de netbeheerder; de tarieven zijn wettelijk vastgelegd, hierop is geen inkoopbesparing te realiseren. We kunnen wel kijken of u een te grote aansluiting heeft en hierdoor onnodig veel netwerkkosten betaald.
 2. Meetdiensten – door het meetbedrijf; bij Grootverbruik aansluitingen dient er ook een contract voor meetdiensten te worden afgesloten. Ook hierop verzorgen wij flinke kortingen. Bij Kleinverbruik aansluitingen loopt dit automatisch mee met de netbeheerder.
 3. Energielevering – door de energieleverancier; door onze collectieve inkoop kunnen we hierop flink besparen.
 4. Vastrecht/deelname – Dit is een administratieve vergoeding die in rekening wordt gebracht door de leverancier (vastrecht). De deelnamekosten voor onze dienstverlening vervangen de vastrecht kosten van de energieleverancier.
 5. Energiebelasting – door de energieleverancier namens de overheid; deze kosten zijn gestaffeld en zijn de laatste jaren fors gestegen.
 6. Aanvullende diensten – De Cinergie Groep biedt een aantal aanvullende diensten zoals het verwerken van de meetgegevens in het online-portaal, de inkoop van Nederlandse windcertificaten en certificaten van waterkracht- en biomassa centrales. We maken graag een maatadvies voor onze klanten.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de periodieke deelnamekosten?

 

 

Bouwstroomloket

Cinergie

ONS energiecollectief

Elektriciteit

 • Kleinverbruik

 • Grootverbruik

 

€ 15,00

€ 30,00

 

31,75

 

1,74

Gas

 • Kleinverbruik

 • Grootverbruik

 

€ 15,00

€ 30,00

 

12,75

 

1,74

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarin verschil de Cinergie Groep van andere inkoop collectieven?

 Er zijn een aantal belangrijke onderdelen waarin de Cinergie Groep zich onderscheidt ten opzichte van andere collectieven:

- Besparing: De praktijk bewijst dat de Cinergie Groep tegen fors lagere leveringsprijzen energie inkoopt. Door bundeling van het elektriciteit- en gasvolume van meer dan 2.000 bedrijven zijn we in staat erg gunstige prijzen en condities te bedingen. Cinergie Groep is een samenvoeging van meerdere bedrijventerreinen, brancheverenigingen, franchiseorganisaties als ook individuele bedrijven. Door een intensieve bewaking van de marktprijsontwikkeling wordt Cinergie nooit verrast door prijsschommelingen en kunnen de prijzen op de meest gunstige momenten worden vastgelegd

- Transparant: Besluiten over het inkoopmoment, contractduur en -vorm worden overlegt met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht die aan Cinergie is verbonden. De toezichthouders staan garant voor objectieve besluiten, en die aanpak maakt Cinergie uniek.

 

- Inzicht: Cinergie Groep stelt een portaal beschikbaar waarin online het verbruik van de aansluitingen te zien is. Online inzicht kan helpen bij het besparen op het energieverbruik, maakt het controleren van afrekeningen veel eenvoudiger en maakt het noteren van meterstanden volledig overbodig.

- Service: De Cinergie Groep adviseert haar klanten op individueel niveau over het vergroenen van het energieverbruik en duurzame maatregelen. Van adviezen over de CO2-prestatieladder, het inkopen van groencertificaten op basis van waterkracht, biomassa of Nederlandse wind tot het plaatsen van zonnepanelen en e-mobiliteit

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer kan ik wisselen van energieleverancier?

Dit hangt af van de status van uw huidige contract. Een variabel contract, ofwel een contract voor onbepaalde tijd, kan per direct worden beëindigd. Let er wel op dat een opzegtermijn van bijvoorbeeld 30 dagen van toepassing kan zijn. Indien u een vast contract hebt met een bepaalde einddatum dan is het vaak verstandig om pas aan het einde van het contract over te stappen, om boetes of opzegvergoedingen te voorkomen. Wij inventariseren de status van uw contracten, en adviseren u omtrent het wisselen van leverancier.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat te doen bij schade?

Het schadeformulier dient altijd te worden ingevuld door alle betrokken partijen. (=verplicht).

Schade is al erg genoeg, maar de schade zelf is pas het begin. Wat doet u daarna? Dankzij ons unieke concept hoeft u niets meer te doen. Waar u zich binnen Nederland ook bevindt, u smst 'deuk denbosch' naar 1008 en wij nemen binnen 15 minuten contact met u op.

Vanaf dat moment regelen wij alles voor u. Wij nemen contact op met uw verzekerings-, of leasemaatschappij. Wij zorgen ervoor dat er een berger naar u toe komt, en dat de auto verantwoord geborgen wordt. Ook regelen wij gratis vervangend vervoer.

Voor het schadeherstel regelen wij de schade expert en zorgen dat uw schade gerepareerd wordt. En dat 24 uur per dag 7 dagen in de week. 

U ondervindt schade, wij lossen het op.

SMS 'DEUK DENBOSCH' naar 1008

Voor de afhandeling van uw schade kunt u uiteraard ook 24 uur per dag direct contact opnemen met Carlux Schadeherstel, 073-642751024 of schade@carlux.nl.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Krijg ik Subsidie als ik zonnepanelen overweeg?

Particulier: In Nederland kun je BTW terugvragen en er worden op provinciaal en gemeentelijk nivo subsidie of financieringen aangeboden. Bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven heeft een duurzaamheidslening waar geld tegen een laag % rente geleend kan worden voor het verduurzamen van een woning.

MKB: Voor de MKBer zijn er diverse regelingen waar naar gekeken kan worden zoals de Energie Investerings aftrek, Kleinschaligheids aftrek en de Milieu Investerings aftrek. Vaak is het verstandig om eerst te overleggen met de accountant wat de financiele mogelijkheden en gevolgen zijn.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Zonne Energie meenemen in het ontwerp/renovatie?

In het Energie Prestatie Advies (EPA) staat precies welke specifieke energiebesparende maatregelen u in uw huis kunt toepassen. Maar ook wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de terugverdientijd is. Een energielabel geeft met klassen (A++ tot en met G) aan hoe energiezuinig een huis is. Energielabel A++ is zeer zuinig en energielabel G is zeer onzuinig. Het effect van zonnepaneel installatie op een gebouw zorgt er altijd voor dat het energielabel van een gebouw beter wordt. De maandelijkse energie kosten zullen verlaagd worden voor de eindklant! De eigenaren zijn vaak trots erop dat zij gebruik maken van zonne-energie om bv elektriciteit op te wekken. De trotse eigenaren laten dit systeem graag zien aan hun omgeving.

Het hele grote voordeel van een zonnepaneel installatie mee te nemen tijdens de ontwerp fase is dat het een veel beter geïntegreerd geheel kan worden, denk aan in-dak oplossingen waardoor het esthetisch gezien veel mooier uitziet. Het bijkomende voordeel is dat de kosten lager zullen zijn omdat er bv geen dakpannen nodig zijn. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en zijn deze Nu beschikbaar?

De belangrijkste trends in  Solar PV Oplossingen die positieve invloed hebben bij het ontwerp en het uiteindelijke resultaat zijn:

1.       Verhoogde esthetica bij dak geïntegreerde oplossingen

2.       Verhoogde esthetica door gebruik compleet Zwarte Panelen.

3.       Reduceren schaduweffect door het parallel schakelen van de panelen

 

Verhoogde esthetica bij dak geïntegreerde oplossingen

Wij maken gebruik van zonnepanelen die we dak geïntegreerd kunnen aanbrengen met een systeem uit Duitsland welke reeds enkele jaren toegepast wordt. Dit ziet er veel mooier uit dan een op dak systeem. De voordelen van dit systeem zijn dat we gebruik maken van de standaard zonnepanelen en dat is ten voordele van de systeem prijs. Een voorbeeld is het nieuwbouwproject bij Blixembosch waarbij 26 woningen met een dak geïntegreerde oplossing zijn opgeleverd.

 

 

Verhoogde esthetica door gebruik compleet Zwarte Panelen:

Zwarte (mono) panelen zijn vanuit de esthetische kant mooier dan de blauwe (poly) panelen, echter de loodlijnen zijn wel nog zichtbaar.  Zwarte panelen zullen iets warmer kunnen worden wat een negatiever effect heeft op de hoeveelheid geleverde kWh. Er is gelukkig een nieuw alternatief en dat zijn de echt compleet Zwarte Zonne panelen van het merk STION. Stion maakt dunne film zonne-panelen welke helemaal zwart zijn en de loodlijnen Niet zichtbaar zijn. Deze dunne film panelen hebben veel minder last van hogere temperaturen. Voor deze oplossing heeft EigenEnergie.Net de exclusieve rechten voor de Benelux!

 

Reduceren schaduweffect door het parallel schakelen van de panelen:

Het is mogelijk om ieder paneel afzonderlijk zijn vermogen door te laten geven waardoor het maximale vermogen eruit gehaald wordt voor de gehele installatie. Het SolarEdge systeem is de nieuwe standaard waarbij ook zichtbaar gemaakt kan worden wat ieder paneel oplevert. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Heeft Schaduw werking een negatieve invloed op de output?

Dat klopt helemaal, er zijn echter mogelijkheden om deze verliezen te verminderen.

Mogelijkheid 1: Mocht er schaduw werking op een dakvlak komen dan kan er gebruik gemaakt worden van een omvormer waarbij alle zonnepanelen parallel worden geschakeld. Dit heeft als grote voordeel dat ieder paneel de maximale opbrengst geeft. Komt een paneel in de schaduwval dan levert dit paneel minder op. De rest kan nog steeds zijn maximum leveren. Het bijkomende effect is dat deze omvormer maar 1x gedurende de levensloop verandert hoeft te worden waardoor “cost of ownership” nagenoeg gelijk is aan de standaard omvormers. 

Mogelijkheid 2: Maak gebruik van dunne film panelen. Deze technologie is een heel andere waarbij dat deel wat schaduw val krijgt minder tot niets gaat opleveren. De rest van het paneel levert wel nog energie op!! 

Mogelijkheid 3: De perfecte combinatie is om ieder dunne film paneel parallel te schakelen. De perfect Match is dus Stion in combinatie met Solar Edge!

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke combinaties zijn er van Zon thermisch en Zon elektrisch?

Zon thermisch en Zonne pv combinaties zijn al mogelijk op 2 manieren:

De eerste is dat beide systemen naast elkaar op het dak komen te liggen als een dak geïntegreerde oplossing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2x bestaande componenten, echter let op de maatvoering en let op het kleurverschil van de zon thermische modules en de PV modules.

De tweede oplossing is een veel mooiere waarbij de warmte van het Solar PV systeem wordt afgevoerd door de thermische kant. Belangrijke voordelen zijn geen kleurverschil tussen de verschillende technologieën omdat ze nu achter elkaar geplaatst worden ipv naast elkaar, minder dak oppervlak nodig voor meer output en minder installatie kosten. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de te verwachten toekomstige ontwikkelingen?

Wettelijke regelingen/bepalingen zullen er komen dat in ieder nieuw te bouwen of te renoveren gebouw minstens een bepaald % aan energie zelf moet kunnen opwekken.

Naar alle beschikbare oppervlaktes zal gekeken worden of daar met gebruik van de zon energie kan worden opgewekt, denk hierbij ook aan façades.

Tenslotte zal er in de toekomst veel meer gekeken worden naar wanneer wek ik energie op, wanneer gebruik ik energie en waar kan ik energie in de tussentijd opslaan.

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Zijn er fiscale gevolgen als ik mijn huidige kantoorpand laat verbouwen tot appartementen?

De verbouwing van kantoorpand tot appartementen kan gevolgen hebben voor de btw. Indien u voornemens bent om uw kantoorpand te laten verbouwen tot appartementen is het verstandig om de btw gevolgen vooraf in kaart te brengen.

 

Heeft u bij de aanschaf van het kantoorpand btw in aftrek gebracht en bevindt het kantoorpand zich nog in de herzieningsperiode (d.w.z. binnen 9 jaar na het jaar van aanschaf)? Of heeft er in de afgelopen 10 jaar een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, zodat er in wezen nieuwbouw is ontstaan? Dan kan het zijn  dat een gedeelte van de afgetrokken voorbelasting direct terugbetaald moet worden op grond van de herzieningsregels. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u van plan bent om de appartementen te gaan verhuren. De verhuur van appartementen is namelijk vrijgesteld van btw, tenzij er sprake is van de verhuur van onroerende zaken in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts een korte periode verblijven.  

 

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de btw op de verbouwingskosten niet aftrekbaar is, wanneer de appartementen vrijgesteld van btw verhuurd gaan worden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mijn pand staat leeg. Wat zijn de gevolgen voor de btw?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen leegstand voor de ingebruikname en leegstand na ingebruikname.

 

Als een nieuw pand leegstaat voordat het in gebruik genomen is, heeft dit geen consequenties voor de afgetrokken voorbelasting. De bestemming van het gebouw is doorslaggevend voor de mate van aftrek.

 

Gaat het om leegstand nadat een pand reeds in gebruik genomen is en bevindt het pand zich in de herzieningsperiode (d.w.z. binnen 9 jaren na het jaar van aanschaf), dan heeft de staatssecretaris het standpunt ingenomen dat leegstand in dat geval niet tot herziening van de genoten aftrek leidt.

Leegstand is geen gebruik voor belaste of vrijgestelde prestaties.

 

De Rechtbank Arnhem heeft op 6 december 2012 nr. AWB 11/4103 geoordeeld dat wanneer daadwerkelijk gebruik ontbreekt, het voorgenomen gebruik (na de leegstand) bepalend is voor de herziening. Mocht u bij de aanschaf geen btw in aftrek hebben kunnen brengen (omdat u het pand verhuurde aan een vrijgestelde ondernemer), bevindt het pand zich binnen de herzieningsperiode en heeft u het voornemen om het pand nu belast te gaan verhuren, dan kunt u een beroep doen op de uitspraak van de Rechtbank Arnhem en alsnog op grond van de herzieningsregels een gedeelte van de in rekening gebrachte btw bij de aanschaf in aftrek brengen. U dient uiteraard wel aannemelijk te kunnen maken dat het voornemen bestaat om het pand voor belaste prestaties te gebruiken, bijvoorbeeld documentatie van de makelaar waarin staat dat btw belaste verhuur het uitgangspunt is.

 

In beide situaties is de btw op de kosten die gedurende de leegstand in rekening worden gebracht, zoals bijvoorbeeld schoonmaakkosten, energiekosten, onderhoudskosten aftrekbaar overeenkomstig de bestemming van het gebouw. De Hoge Raad heeft dat in meerdere arresten beslist. De staatssecretaris denkt hier echter anders. De kosten worden verbruikt zonder dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat met een belaste uitgaande prestatie. Volgens de staatssecretaris betekent dit dat de aftrekbare btw vastgesteld dient te worden op basis van het pro rata van de ondernemer in het jaar van leegstand. Indien een btw-ondernemer in een jaar bijvoorbeeld 60% van zijn totale omzet heeft behaald met belaste activiteiten en het voornemen heeft om het pand volledig belast te gaan verhuren, dan kan de ondernemer volgens de staatssecretaris slechts 60% van de btw op de instandhoudingskosten in aftrek brengen.  Mocht deze pro rata in uw situatie nadeliger uitpakken dan een aftrek overeenkomstig de bestemming van het gebouw, dan kunt u een beroep doen op de arresten van de Hoge Raad.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik ben voornemens om een nieuw appartement, bestemd voor de verkoop, (tijdelijk) te verhuren vanwege gebrek aan kopers. Heeft dit fiscale gevolgen?

Ja, indien u btw hebt afgetrokken bij de aanschaf van de bouw van het nieuwe appartement, dient u alle btw direct terug te betalen op grond van de herzieningsregels.

 

Indien het pand vervolgens binnen 2 jaar na de eerste ingebruikname wordt verkocht, vindt er voor de omzetbelasting een belaste levering plaats, die belast is met 21%. Dit betekent dat u recht heeft op teruggave van een gedeelte van de btw die u op grond van de herzieningsregels heeft moeten terugbetalen bij aanvang van de verhuur.

 

Indien het pand vervolgens na 2 jaar na de eerste ingebruikname wordt verkocht, is er geen sprake van de levering van een nieuw vervaardigd onroerend. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een vrijgestelde levering voor de omzetbelasting. Bij de levering is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. U heeft in dat geval geen recht meer op teruggave van een gedeelte van de btw die u op grond van de herzieningsregels heeft moeten terugbetalen bij aanvang van de verhuur.

 

Het is van belang om de btw risico’s van (tijdelijke) verhuur vooraf in kaart te brengen. Mocht u kiezen voor (tijdelijke) verhuur dan loont het de moeite om uit te rekenen of het interessant is om de woning binnen 2 jaar na ingebruikname te verkopen of juist ten minste 2 jaar te wachten. Vanwege het verlaagde tarief overdrachtsbelasting kan het namelijk interessant zijn om de woning na 2 jaar na de eerste ingebruikname te verkopen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Loop ik risico indien mijn onderaannemer btw in rekening heeft gebracht in plaats van toepassing van de verleggingsregeling?

Ja. Maakt u gebruik van onderaannemers voor het uitvoeren van een werk van stoffelijke aard dat betrekking heeft op onroerende zaken, dan is het van belang dat de onderaannemer ‘btw verlegd’ op de factuur vermeld. U dient vervolgens de aan u verlegde btw in uw btw-aangifte af te dragen.

 

Is er ten onrechte btw in rekening gebracht door uw onderaannemer, dan loopt u het risico dat de fiscus bij een controle de afgetrokken btw alsnog gaat naheffen, waarbij eveneens belastingrente in rekening zal worden gebracht. Is uw onderaannemer inmiddels failliet, dan heeft u geen mogelijkheid meer om de btw te verhalen op uw onderaannemer.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan er nog een belastingvoordeel worden gerealiseerd met koop-aannemingsovereenkomsten?

Bij koop-aannemingsovereenkomsten werd in het verleden uitgegaan van twee prestaties voor de btw: de levering van de grond en de levering van de opstal. De onbebouwde grond (niet zijnde een bouwterrein) kon geleverd worden met 6% overdrachtsbelasting in plaats van 21% omzetbelasting. Hiermee werd een belastingvoordeel van 15% behaald.

 

Op 22 maart 2013 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan die mogelijkheid. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat bij een koop-aannemingsovereenkomst de handelingen van de aannemer met betrekking tot de overdracht van de grond en bouw van een appartement tezamen voor de btw als één prestatie moeten worden beschouwd, namelijk de levering van een nieuw onroerend goed. De levering van een nieuw onroerend goed is belast met 21% btw.

 

Als de grondlevering en de bouw door dezelfde belastingplichtige plaatsvinden (waaronder een fiscale eenheid) is er op grond van het bovenstaande sprake van één belaste oplevering van een nieuwe onroerende zaak, die belast is met 21% btw. Er geldt onder voorwaarden een overgangsregeling tot 1 januari 2016 wanneer de grond reeds is verworven vóór 22 maart 2013 of een koop-aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 22 maart 2013. Een belastingvoordeel van 15% kan alleen nog maar worden gerealiseerd indien de grondlevering en de bouw door verschillende ondernemers (niet zijnde een fiscale eenheid) plaatsvindt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn interessante opties voor mijn bedrijf als het gaat om internet en mobiele telefonie?

Ook voor de bouwsector kan VoIP (Voice over IP) een interessante toepassing zijn.
Met VoIP belt u via het internet en heeft u maar 1 netwerk nodig. De kwaliteit van VoIP
gesprekken is vergelijkbaar met traditionele telefonie. Deze manier van bellen biedt
veel voordelen, zoals betere bereikbaarheid en lagere kosten. Informeer u bij
onderstaand bedrijf over de voordelen van VoIP­bellen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wij hebben in ons bedrijf meerdere aandeelhouders? Moet ik iets regelen?

Ja, het is verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waar onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders worden vastgelegd ter voorkoming van conflicten in de toekomst. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het te voeren dividendbeleid, voorwaarden en afspraken bij verkoop van de aandelen, afspraken ten aanzien van stemrecht, inspanningsverplichtingen over en weer enz.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe houd ik mijn projecten in control?

Om grip te houden op de projectresultaten is het van belang financieel zicht te hebben op de voorcalculatie en dient structureel en tijdig financiële informatie ter beschikking te staan met betrekking tot de voortgang van de projecten. Door tussentijdse afstemming tussen voorcalculatie en voortgang is bijsturing nog mogelijk.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Ik realiseer een positief bedrijfsresultaat, maar ik heb wel een liquiditeitstekort, hoe kan dat?

Een investering komt direct ten laste van de liquiditeit. Dezelfde investering wordt door middel van jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht. Dit is één van de mogelijke oorzaken. Door inzicht in de liquiditeitsprognoses op korte en middellange termijn kunnen liquiditeitstekorten worden voorzien. Door inzicht op, en aanpassing van, de sturingsinstrumenten kan het dreigende liquiditeitstekort worden voorkomen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

2. Is ketensamenwerking hét antwoord op de veranderende vraag van de opdrachtgevers?

Een groeiende groep opdrachtgevers vraagt meer en meer om oplossingen in plaats van om aanbiedingen. Echter, niet elke opdrachtgever kiest ervoor om met vaste ketens te werken. Dit hangt sterk af van het feit of er een bepaalde continuïteit in opdrachten is. Opdrachtgevers met regelmatig terugkerende, vergelijkbare werkzaamheden, zoals woningcorporaties, zijn meer geïnteresseerd in ketensamenwerking dan opdrachtgevers met eenmalige projecten. Dat geldt ook voor de ketens zelf. Ketensamenwerking functioneert het meest optimaal als je voor langere tijd (project ongebonden) met dezelfde ketenpartners samenwerkt aan vergelijkbare typen projecten. Dan kun je gezamenlijk kennis en ervaring opbouwen, kun je processen goed op elkaar afstemmen en ga je de te leveren producten en diensten verbeteren. De keuze voor ketensamenwerking is dus een bewuste, die je voor langere tijd, met dezelfde partners voor dezelfde type opdrachten maakt, bij voorkeur voor opdrachtgevers die deze continuïteit willen en kunnen bieden. Hiervoor is een helder stappenplan beschikbaar, dat je helpt om een eigen keten op te bouwen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

U krijgt te maken met de afdeling Bijzonder Beheer van uw bank, wat nu?

Uw bank maakt zich zorgen over de continuïteit van uw onderneming en terugbetaling van de financieringen. In eerste instantie zal de bank veelal ‘kort op de bal’ gaan spelen en frequent overleg eisen, dit intensievere overleg gaat gepaard met meer en vaak betere informatievoorziening. Laat u hierbij ondersteunen door een specialist die zowel de belangen van u als van de bank goed weet te formuleren en zodoende op zoek kan gaan naar een gezamenlijk doel.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe staat het met de financieringsbereidheid van banken?

Langzamerhand begint de financieringsbereidheid van banken weer toe te nemen, groot verschil met de bereidheid van voor de crisis is dat banken zich bewust zijn van hun rol als verstrekker van vreemd vermogen. Daarnaast worden duidelijke zwaardere eisen gesteld aan de kwaliteit van de financieringsaanvraag.
Door de juiste vraag op de juiste manier aan het juiste loket (bankier) te stellen is er wellicht meer mogelijk dan u denkt, een goede voorbereiding is hierbij van groot belang. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe beoordeeld de bank uw financieringsaanvraag?

Een goede financieringsaanvraag omvat veel meer dan alleen een opsomming van uw historische cijfermateriaal. Naast deze gegevens zijn uw markt, uw visie en plannen en uw kwaliteit als ondernemer, van zeer groot belang bij de bancaire beoordeling van uw financieringsaanvraag. Deze informatie dient  uw prognoses (=financiële verwachtingen) te onderbouwen en daarmee het geloof in uw plannen te versterken!
Het inschakelen van een specialist met bancaire kennis wordt hierbij steeds belangrijker.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Mijn onderneming wil een nieuwe website opzetten. Waar kan ik het beste zijn voor een bedrijf die kwalitatief goede sites bouwt met betrekking tot de bouwwereld?

U kunt hiervoor contact opnemen met Formatics

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke beheervorm heeft de voorkeur?

Welke beheervorm heeft de voorkeur: single of multi supplier? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De keuze voor een van beide beheervormen wordt bepaald door uw eigen uitgangspunten en doelstellingen.

Wanneer u kiest voor verregaande uitbesteding van de beheertaken, waarbij een bepaalde mate van procesintegratie wenselijk is, heeft single supplier de voorkeur. In die situatie is het van belang het prijsniveau en serviceniveau goed binnen de overeenkomst vast te leggen en te borgen. Wanneer u geen groot belang hecht aan maximale uitbesteding van de beheertaken, maar prioriteit legt bij een laag inzetprijsniveau, heeft multi supplier de voorkeur. Bij een professionele inrichting van de beheerorganisatie kan met beide beheermodellen een vergelijkbaar laag totaal kostenniveau worden gerealiseerd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: